In het AD stelt Pieper dat de Achterhoek afstevent op een klimaat dat vergelijkbaar is met Zuid-Frankrijk (foto: Annemoon van Hemel).

Dijkgraaf Hein Pieper van Waterschap Rijn en IJssel opperde onlangs in het AD het idee om een meer aan te leggen op de grens met Duitsland. Hier kan het waterschap rivierwater opslaan om in tijden van droogte te kunnen gebruiken. “Ideeën van waterbeheerders zoals dit nieuwe, nog niet eerder ingediende, plan van Pieper zijn altijd welkom”, reageert deltacommissaris Peter Glas.

De Achterhoek heeft voor het derde jaar op rij veel last van droogte door de gevolgen van de klimaatverandering. Pieper gaf eerder in WaterForum aan dat een fundamentele herschikking van het watersysteem nodig is om de droogte te bestrijden.

In het AD stelt de dijkgraaf dat de Achterhoek afstevent op een klimaat dat vergelijkbaar is met Zuid-Frankrijk. “Het gaat veel sneller dan we dachten, we hebben nog tien jaar om iets te ondernemen, daarna hebben we het als mensheid niet meer in eigen hand.”

Miljarden nodig om droogte te bestrijden

Volgens Pieper is zo’n warm en droog klimaat funest voor de natuur, de boeren en de waterhuishouding in de Achterhoek. De huidige plannen en ideeën zijn volgens hem ontoereikend. Pieper stelt dat er miljarden nodig zijn om de droogte te bestrijden. Ook moeten naar zijn zeggen onorthodoxe plannen worden ontwikkeld, zoals de aanleg van een meer op de grens met Duitsland.

“De urgentie bij de aanpak van droogte die Hein Pieper laat zien in zijn interview is volstrekt helder. Die urgentie voel ik ook”, reageert deltacommissaris Peter Glas. “Daarom hebben we ook het Deltaprogramma Zoetwater waarmee we de afgelopen jaren al veel maatregelen hebben genomen. De afgelopen drie jaar zijn we door de droogte toch keihard aangelopen tegen de grenzen van de beschikbaarheid van water, met name vanuit het grondwatersysteem. Ons drinkwater, de natuur, landbouw en industrie zijn daar zeer afhankelijk van.”

800 miljoen beschikbaar voor droogtemaatregelen

De noodzaak voor effectiever grondwaterbeheer, een zuiniger gebruik van water en aangepast landgebruik is nu nog duidelijker geworden, stelt Glas. De komende zes jaar wordt er door rijk, regionale overheden, drinkwaterbedrijven en gebruikers ruim 800 miljoen geïnvesteerd in droogtemaatregelen.
“Op landelijke schaal treffen we onder andere maatregelen voor het beter benutten van de huidige rivieraanvoer vanuit onder andere Duitsland via het programma Klimaatbestendig Zoetwater Hoofdwatersysteem. En ook via vele lokale en regionale maatregelen”, vervolgt Glas.

“Ideeën van waterbeheerders zoals dit nieuwe, nog niet eerder ingediende, plan van Pieper zijn altijd welkom. Ze worden vervolgens beoordeeld op kansrijkheid en of ze bijdragen aan de oplossing van de problemen. Is dat positief, dan kunnen ze worden (mee)gefinancierd vanuit het Deltafonds. Bij de droogte zie je overigens grote regionale verschillen en het zijn dus de regionale en lokale waterbeheerders die het beste kunnen beoordelen waar het knelt en wat er aan te doen is.”

Nieuwe aanvullende acties nodig

Gedeputeerde Peter van t Hoog van de provincie Gelderland stelt eveneens dat de droogte in de Achterhoek om nieuwe, aanvullende acties vraagt, boven op de bestaande lopende programma’s, zoals Deltaplan Zoetwater, Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie, Deltaplan Agrarisch Waterbeheer, het Natuurpact, en andere lopende initiatieven en projecten. “Daarom hebben we als provincie het initiatief genomen voor een aanpak droogte Achterhoek met Vitens, Natuurmonumenten, waterschap Rijn en IJssel, 10 gemeenten, Achterhoek Board en LTO-Noord.”

Dat initiatief heeft op 2 juli 2020 ertoe geleid dat betrokken partners in de Achterhoek zich hebben gecommitteerd om de Achterhoek veerkrachtiger te maken voor onvoorspelbare weersextremen onder leiding van de 3 bestuurlijke trekkers: dijkgraaf Hein Pieper, burgemeester Joost van Oostrum en de gedeputeerde. “Want droogte gaat niet alleen over water maar over samenhangende keuzes in de Achterhoek rond natuur, bodem, waterwinning en voedselproductie. Daarbij kijken we dus ook verder dan technische oplossingen in de sfeer van een nieuw aan te leggen meer maar ook of de huidige functies nog passen in de Achterhoek.”

In september besluiten de drie bestuurlijke trekkers over de inzet en organisatie van de gezamenlijke aanpak van de droogte voor de lange- en korte termijn. “Want de urgentie is hoog, zoals Hein Pieper terecht verwoordt”, aldus de gedeputeerde.