Digital twin
De regiekamer van waterschap rivierenland (foto: Rivierenland).

Een consortium van kenniscentra, bedrijven en waterschappen bouwt voor twee gebieden een digital twin. Waterbeheerders kunnen zo in een virtuele omgeving vrij oefenen en scenario’s verkennen. De digitale kopie omvat de operationele structuren van een waterschap voor onder meer droogte, waterkwaliteit en afvalwaterzuivering. Voor de bouw maken de partijen zoveel mogelijk gebruik van bestaande modellen en beschikbare data.

Het onlangs gestarte project werkt toe naar een digitaal systeem dat bestaat uit een Physical Twin, een kopie van het gemonitorde watersysteem van de waterschappen en uit een Virtual Twin, een set van geïntegreerde rekenmodellen, (AI-)algoritmen en visualisatiesystemen.

Deze Virtual Twin zorgt voor de structuur en verbindt de verschillende onderdelen. De Digital Twin beoogt een raamwerk van data, modellen, workflows en de implementatie in de complexe operationele structuren van de waterschappen.

Het consortium dat de Digital Twin gaat bouwen, bestaat uit Wageningen University & Research (projectleiding), Hogeschool Zeeland, STOWA, Het Waterschapshuis, IMEC-OnePlanet, Vitens, Royal Eijkelkamp, Nelen & Schuurmans, Witteveen+Bos, Waterschap Limburg, en Waterschap Vallei en Veluwe. Het project maakt deel uit van het programma Topconsortium voor Kennis en Innovatie (TKI) Deltatechnologie.

Zoektocht

“Het zal een zoektocht worden”, voorziet projectleider en hydroloog Joost Iwema van Wageningen Universiteit. “Voor het raamwerk gaan we uit van de bestaande modellen. Waterschappen werken al veel met modellen, zoals voor het peilbeheer en de waterkwaliteit. De integratie ervan met de koppeling van data in dezelfde taal, zal de grote uitdaging zijn”, aldus Iwema.

Het project richt zich in eerste instantie op twee proefgebieden bij Waterschap Limburg en Waterschap Vallei en Veluwe. Volgens Iwema worden zoveel mogelijk bestaande ICT-standaarden toegepast uit de waterschapswereld. “Het project kan ook leiden tot input voor nieuwe standaarden, maar in ieder geval zorgen we voor zoveel mogelijk aansluiting en communicatie met het landelijke werkveld van waterschappen”.

Scenario analyse

Een Digital Twin wordt continu gevoed met datastromen van monitoringsystemen in de echte omgeving waardoor een accurate en actuele virtuele representatie ontstaat van de echte omgeving. Deze digitale kopie, op haar beurt, communiceert met het fysieke systeem. “Onze Digital Twin is vooral bedoeld voor de ondersteuning van de besluitvorming bij waterschappen. Voor de controle, voor het sturen naar een gewenste toestand en voor het analyseren van mogelijke scenario’s”, licht Iwema toe.