Bouw van full scale Themista-installatie kan beginnen

Op 25 januari tekenden Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard en Royal HaskoningDHV de realisatieovereenkomst voor de bouw van een full scale Themista slibvergistingsinstallatie. Deze wordt uiterlijk in 2020 opgeleverd. Al eerder is op rwzi Kralingseveer op kleinere schaal proefgedraaid met de Themista-technologie, die de twee partners samen met STOWA en Waterschap Zuiderzeeland hebben ontwikkeld.

Themista is een innovatieve technologie, gericht op het verbeteren en optimaliseren van de slibgisting op afvalwaterzuiveringen. Maximale vergisting van de natte slibstroom uit afvalwater levert meer biogas op en minder restafval. In 2016 is op rwzi Kralingseveer ervaring opgedaan met een Themista proefinstallatie. Die proef bleek een dusdanig succes dat de partijen nu hebben besloten het concept verder uit te rollen naar een full scale installatie.

De Themista-technologie
Themista is in feite een voorbehandelingstechnologie voor communaal slib: een thermisch-chemische behandeling, die de biomassa-afbraak en de biogasopbrengst in de nageschakelde slibgisting doet toenemen. Een Themista-installatie verhoogt de organische slibafbraak – en daarmee ook de energieopbrengsten – met 10 tot 20 procent. Andere voordelen die het hoogheemraadschap en Royal HaskoningDHV noemen, zijn: lager chemicaliënverbruik (poly-elektrolyt) voor slibindikking, betere ontwaterbaarheid van het uitgegiste slib, geen schuimproblemen tijdens de slibgisting (en dus een hogere capaciteit van de reactor en minder gebruik van chemicaliën) en een gunstige warmtebalans (geen stoom). De samenwerkingspartners noemen een terugverdientijd – afhankelijk van de lokale situatie – van 5 tot 10 jaar. Die verwachting baseren zijn op de labprestaties, de gunstige energiebalans en de lagere operationele kosten (ten opzichte van gangbare technologie).

‘Samenwerkingen zijn belangrijk’
Bestuurder Agnes van Zoelen van het hoogheemraadschap ziet deze technologie ook als een belangrijke bijdrage aan het energieneutraal maken van de rwzi: “De meeste energie verbruiken wij bij het zuiveren van afvalwater. We kijken naar manieren om minder energie te verbruiken, maar ook hoe we meer energie duurzaam kunnen opwekken. Samenwerkingen zoals Themista zijn belangrijk voor het innovatief verduurzamen van ons afvalwaterzuiveringsproces.”

Streven is eerder op te leveren
Royal HaskoningDHV kan nu aan de slag gaan met de bouw van een installatie op grote schaal. In 2018 gaat het bedrijf het ontwerp uitwerken, aannemers selecteren, vergunningen aanvragen en starten aan de bouw van de installatie. De uiterste opleverdatum is medio 2020, maar het streven is de Themista installatie, getest en al, eerder op te leveren.

Dit project wordt gefinancierd met een bijdrage van het financieringsinstrument LIFE van de Europese Unie en met Topsector Energie-subsidie van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat.