Schema van een lage temperatuur netwerk (illustratie: Waternet).

De gemeente Amsterdam wil vol inzetten op aquathermie om aan de klimaatdoelstellingen te voldoen. Dat schrijven wethouder Sharon Dijksma (water en luchtkwaliteit) en dijkgraaf Gerhard van den Top van Waterschap Amstel, Gooi en Vecht in een brief aan minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat.

Aquathermie kan volgens Dijksma en Van den Top een significant deel van Amsterdam van warmte en koude voorzien. Bovendien is het een goed alternatief voor aardgas waar Amsterdam in 2040 volledig vanaf wil zijn. Daarom willen ze Waternet inzetten om de potentie van aquathermie optimaal te benutten. Het watercyclusbedrijf heeft immers de mogelijkheid om bij te dragen aan het onttrekken van warmte en koude uit oppervlaktewater, afvalwater en drinkwater. Bovendien heeft Waternet al veel ervaring met aquathermie en is de organsisatie bij verschillende proefprojecten betrokken.

Ruime praktijkervaring
Zo levert Waternet koude vanuit het drinkwater aan bloedbank Sanquin in Amsterdam West en warmte aan Eneco voor de woonwijk De Sniep in Diemen. In Buiksloterham haalt Waternet warmte uit afvalwater door per huizen-of appartementenblok een warmtewisselaar te koppelen aan een warmte-koudeopslag. Daarnaast verkent Waternet met de gemeente Amsterdam de mogelijkheden van grootschalige toepassing van aquathermie als warmtebron. In de brief verwijzen Dijksma en Van den Top naar de verkenning van gemeente en waterschap om op het te realiseren Strandeiland in het IJmeer 8000 woningen te verwarmen met thermische energie uit oppervlaktewater en afvalwater.

Verankerde positie
Dijksma en Van den Top stellen dat ondanks de enorme potentie van aquathermie in Amsterdam het weerbarstig is om deze techniek grootschalig toe te passen. Daarom vragen ze aan minister Wiebes om thermische energie uit water in het Klimaatakkoord een verankerde positie te geven als alternatieve warmtebron. Daarnaast willen ze juridische en fiscale ruimte voor Waternet om nog meer proefprojecten op aquathermie gebied op te zetten. Verder vragen Wiebes om de projecten financieel te steunen.

Voordelen
Dijksma en Van den Top verwachten dat de inzet van aquathermie tot een CO2-besparing van 1300 kiloton kan leiden. Als Waternet de reeds geïnventariseerde projecten en verkenningen voor aquathermie bij woningbouwprojecten kan realiseren, leidt dit volgens de twee de komende jaren al tot circa 100 kton CO2-besparing. Bovendien draagt het toepassen van thermische energie uit oppervlaktewater bij aan een lagere temperatuur van het water en extra zuurstofopname. Daarmee draagt benutting van deze energiebron ook bij aan de waterkwaliteit en bestrijding van hittestress in Amsterdam, stellen de twee in de brief.

Lees brief Adamhier de brief