De peilbuizen voor het basismeetnet worden in overleg met de eigenaren van de grond in de veenweiden geplaatst (foto: AGV).

Waterschap Amstel, Gooi en Vecht start een onderzoek naar de grondwaterstanden in veenweiden. Dit onderzoek is onderdeel van de strategie om bodemdaling in het veenweidegebied tegen te gaan. Daarin werkt het waterschap samen met provincies, gemeenten en grondeigenaren. Het waterschap zet een basismeetnet op om een beter beeld te krijgen van vooral de ondiepe grondwaterstanden.

Bodemdaling zorgt voor problemen voor bewoners, gebruikers en overheden. Het zorgt voor schade aan gebouwen, wegen en landbouwgrond. Daarnaast wordt het steeds duurder om het water in het gebied op peil te houden. En de kwaliteit van het water gaat erdoor achteruit. Bovendien komt er CO2 vrij als veengrond daalt. Inmiddels is bekend dat juist de grondwaterstand belangrijk is bij bodemdaling, zowel in landelijk als in stedelijk gebied. Er is echter nog geen goed beeld van de ondiepe grondwaterstanden. Daarom zet het waterschap een basismeetnet op.

Langjarige trends en seizoensinvloeden
Het basismeetnet meet langjarige trends en variaties in de grondwaterstand per seizoen. Dit vindt plaatst op 30 verschillende locaties in de veenpolders en moet een representatief beeld geven voor de grondwaterstanden in het hele veenweidegebied van het waterschap. Het onderzoek bestaat uit:
• het volgen hoe de grondwaterstanden in de veenweiden zich door het jaar heen gedragen;
• het bouwen en ijken van modellen die hydrologie, bodemdaling en uitstoot van broeikasgassen nabootsen;
• het delen van de gegevens met boeren, onderzoekers en andere gebruikers – het is een nieuw publiek meetnet in het veenweidegebied.

‘Gedeelde verantwoordelijkheid’
“Als waterschap leveren we vanuit onze kennis en ervaring een bijdrage aan het remmen van bodemdaling, maar het aanpakken van deze opgave is echt een gedeelde verantwoordelijkheid. Daarom werken we nauw samen met andere partners. Bodemdaling kan alleen succesvol worden bestreden als álle bestuurlijke partners en betrokkenen hun bijdrage leveren”, zegt waterschapsbestuurder Arjan van Rijn.

Samenwerking met andere programma’s
In overleg met de eigenaren van de grond worden de peilbuizen in de veenweiden geplaatst. Het meten van de grondwaterstanden kan boeren ondersteunen in hun bedrijfsvoering. Daarom worden de gegevens met hen gedeeld. Het waterschap zoekt ook samenwerking met andere programma’s, zoals de programma’s ‘Boeren bij Hoog water’ van het Veenweiden Innovatie Centrum (VIC) en Klimaatslim boeren op veen. Ook werkt Amstel, Gooi en Vecht nauw samen met andere waterschappen, zoals Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden en de provincies Utrecht, Noord-Holland en Zuid-Holland.

Strategie Bodemdaling en Nota Peilbeheer
Het tegengaan van bodemdaling is volgens waterschap AGV een speerpunt van algemeen landelijk en regionaal beleid voor klimaat- en waterbeheer. Met de Strategie Bodemdaling en de Nota Peilbeheer wil het waterschap een bijdrage leveren aan deze gezamenlijke opgave. De Strategie Bodemdaling bestaat uit het vergroten van kennis over maatregelen tegen bodemdaling, het actief in gesprek treden over de aanpak van bodemdaling met provincies, gemeenten en andere bestuurlijke partners. En vanuit de eigen verantwoordelijkheid voor peilbeheer en kennis en ervaring, participeren in gebiedsontwikkelingen en ruimtelijke plannen in bodemdalingsgevoelige gebieden. Met de Nota Peilbeheer heeft het waterschap ervoor gekozen om in de toekomst bij het vaststellen van het oppervlaktewaterpeil de bodemdaling nog maar met 75 procent te volgen. Tenzij er afspraken met grondeigenaren zijn gemaakt over het treffen van maatregelen die bodemdaling remmen.