Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden stelt 2 april de subsidieregeling ‘Regionaal partnerschap voor water en bodem’ open. Agrariërs kunnen dan een aanvraag indienen bij het waterschap voor het verbeteren van waterkwaliteit en/of het verminderen van bodemdaling. De regeling is bedoeld voor boeren die samen met het waterschap willen werken aan duurzaam agrarisch waterbeheer. De afgelopen twee jaar konden boeren ook al een beroep doen op de regeling.

Er is 100.000 euro beschikbaar voor maatregelen die bodemdaling in het veenweidegebied remmen. Voor waterkwaliteitsmaatregelen is een bedrag van 210.000 euro beschikbaar. In 2019 maakten in vergelijking met 2018 meer boeren gebruik gemaakt van de regeling, in vergelijking met het jaar daarvoor. Het aantal genomen maatregelen verdubbelde in 2019 van 40 naar 108 maatregelen.

Grote opgaven

De agrarische sector staat de komende jaren voor grote opgaven op het gebied van water en bodem. Klimaatverandering en bodemdaling vragen inspanningen voor voldoende schoon water en een duurzame bedrijfsvoering. Daarom is er in nauw overleg met de agrarische collectieven, LTO, NFO en waterschap Amstel Gooi en Vecht, een stimuleringsregeling opgesteld voor duurzaam agrarisch waterbeheer voor de periode 2018-2021.