Provincie Noord-Holland investeert 20 miljoen in recreatie rondom Markermeer

Het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) stelt samen met de aannemers een dijkversterkingsplan op en de provincie wil extra voorzieningen rond de dijk realiseren. Het gaat dan om onder meer wandel- en fietspaden, stranden, ankerplaatsen en andere toeristische voorzieningen. Dankzij deze meekoppel-kansen profiteert de regio ook economisch van de dijkversterking.

Inzet van pompen
Het versterken van de Markermeerdijk, die in 2006 is afgekeurd, is een gecompliceerde opgave omdat de oude dijk kronkelend langs en dwars door woonkernen loopt. Een traditionele aanpak zou enorm veel overlast voor deze leefgemeenschappen betekenen, mede gezien de slappe bodem in het gebied en de smalle en beperkte wegenstructuur. Burgers willen de cultuurhistorische waarde van de dijk bewaren en kwamen zelf met voorstellen voor innovatieve oplossingen, zoals het inzetten van extra pompen in de Houtribdijk.

Innovatieve oplossingen
Daarnaast worden ook andere innovatieve technieken onderzocht. HHNK en aannemer Cofra startten eind maart met een proef met vacuümconsolidatie en april startten aannemer Martens en Van Oord startten in Bleskensgraaf met een proef naar verticale drainage. Daarbij brengt de aannemer horizontaal buizen en folie op de ondergrond aan en wordt vervolgens het water uit de grond weggepompt. De nieuwe technieken kunnen interessant zijn voor locaties langs de dijk waar het lastig is om een berm aan te leggen.