ZZS Navigator geeft snel inzicht in Zeer Zorgwekkende Stoffen

Zeer Zorgwekkende Stoffen (ZZS) staan sterk in de belangstelling. De reductie van ZZS heeft verhoogde prioriteit van de overheid. Bedrijven worden de komende jaren door de overheid aangesproken op hun ZZS-emissies. Om bedrijven en overheden daarin te ondersteunen, heeft Tauw in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat de ZZS Navigator ontwikkeld: een handige tool om per branche snel inzicht te krijgen in de mogelijke emissie van ZZS naar lucht en water.

Zeer Zorgwekkende Stoffen (ZZS) worden gezien als de meest gevaarlijke stoffen voor mens en milieu, en hebben daarom verhoogde aandacht bij het bevoegd gezag. Dit betekent dat voor alle vergunningplichtige bedrijven een informatieplicht geldt om eens in de 5 jaar te onderzoeken welke emissies van ZZS plaatsvinden en welke mogelijkheden er zijn om deze zoveel mogelijk te voorkomen of tot een minimum te beperken.

Emissiegrenswaarden
De emissiegrenswaarden van ZZS naar lucht zijn vastgelegd in het Activiteitenbesluit (afdeling 2.3). De grenswaarden naar water zijn vastgelegd in de Algemene Beoordelings-Methodiek (ABM), het Handboek Immissietoets en BBT-documenten. De emissie van ZZS mag het zogenaamde Maximaal Toelaatbaar Risiconiveau (MTR) niet overschrijden.

ZZS Navigator
De ZZS Navigator is een hulpmiddel voor bedrijven, vergunningverleners en handhavers om een indruk te krijgen welke ZZS-groepen mogelijk voorkomen per (industriële) branche/activiteit. Voor specifieke situaties is nader onderzoek nog steeds noodzakelijk. Wanneer er bijvoorbeeld in de navigator bij een bepaalde branche geen ZZS-groepen worden benoemd, is het niet uitgesloten dat er toch ZZS kunnen voorkomen.

De tool is als Excel-bestand beschikbaar via de website van RIVM.
(Let op: u kunt de melding ‘testversie’ negeren. RIVM duidt hiermee op de verdere doorontwikkeling van de tool).

Hoe werkt het?
Om snel en helder overzicht te krijgen in de mogelijke emissies van ZZS kan er op 2 manieren gezocht worden:

Informatie op basis van type activiteit

  • Kies de knop ZZS branche
  • Selecteer via het dropdown menu een afdeling (bijvoorbeeld ‘Basischemie’)
  • Selecteer een activiteit uit het Besluit Activiteiten Leefomgeving, ofwel BAL (bijvoorbeeld ‘maken van farmaceutische producten’)
  • Er wordt voor deze activiteit een lijst van relevante ZZS-stofklassen getoond die mogelijk emissie naar lucht en water veroorzaken (bijvoorbeeld ‘Gechloreerde benzenen’)

Zoeken op basis van ZZS

  • Kies de knop ZZS stoffen
  • Er is een koppeling gemaakt met de ZZS stoffenlijst van het RIVM om het zoeken makkelijk te maken. Zoekmogelijkheden zijn: naam, CAS nummer of stofgroepen
  • Er wordt getoond bij welke activiteiten uit de BAL er mogelijk ZZS vrijkomen

Wat kunnen wij voor u betekenen?
Tauw is op vele manieren en bij diverse bedrijven en overheden betrokken bij ZZS. Daardoor weten we goed wat er in de praktijk speelt. Hebt u vragen over hoe om te gaan met uw ZZS emissies, of ervaart u knelpunten met vergunningverlening? Wij luisteren naar uw zorg en delen graag onze ervaringen.

Meer informatie: Berend Hoekstra, berend.hoekstra@tauw.com, +31 6 13 23 90 01