In het Zwolse Assendrop worden infiltratiekratten in de grond geplaatst om regenwater van de woningen en de garageboxen te bergen (foto: WDODelta).

Projectontwikkelaar DJOntwikkeling, waterschap Waterschap Drents Overijsselse Delta en de gemeente Zwolle helpen burgers in de Seringenstraat in de Zwolse wijk Assendorp met het klimaatbestendig maken van hun straat. Voor het slim verbouwen van garageboxen, bodemsanering en de herinrichting van tuinen verleent Waterschap Drents Overijsselse Delta voor het eerst de onlangs opengestelde’klimaatsubsidie’ verstrekt.

In deze ‘klimaatstraat’ heeft de gemeente Zwolle een deel van de bodemsanering gefinancierd en denkt het met waterschap, bewoners en projectontwikkelaar mee over de klimaatmaatregelen. Bewoners, gemeente en waterschap hopen dat dit initiatief navolging krijgt en als praktisch voorbeeld wordt gezien. Dat Assendorp een sterk versteende wijk is met wateroverlast en hittestress tot gevolg, ondervinden de bewoners aan den lijve. Bij hevige regenbuien kan het water niet weg en bij hoge temperaturen neemt de gevoelstemperatuur toe, omdat de stenen warmte opnemen. Door de sanering moesten de tuinen op de schop: hét moment voor de bewoners en de projectontwikkelaar om ook maatregelen te treffen voor een klimaatbestendige inrichting om de gevolgen van de klimaatverandering op te vangen.
Infiltratiekratten
Er worden 75 infiltratiekratten in de grond geplaatst om regenwater van de woningen en de garageboxen te bergen, samen goed om 32.000 liter regenwater op te vangen, te vergelijken met 320 badkuipen. Overtollig regenwater belast dan niet langer het riool, maar zakt de bodem in. Bijkomend voordeel: in warme perioden verdroogt de tuin minder snel. Naast de kratten worden ook andere maatregelen genomen om de straat klimaatbestendig te maken. De nieuwe garageboxen krijgen groene daken, tegels in de tuinen worden vervangen door groen, er komen geveltuintjes voor de huizen en de oprit wordt deels vergroend. Samen zorgen deze ingrepen voor een aangename leefomgeving, ook nu het weer extremer wordt met plensbuien afgewisseld door periodes van hoge temperaturen en/of droogte.
Klimaatsubsidie
Omdat dit soort initiatieven de sponswerking van de stad vergroten, ondersteunt het waterschap deze acties met de subsidie Klimaat Actief! Die sponswerking gaat het risico op wateroverlast en hittestress tegen. Behalve dat het (schone) regenwater in de grond terecht komt en niet in het riool, wordt de kans op ‘overstorten’ kleiner. Deze treden op wanneer het rioolstelsel overvol raakt en het vele water niet kan verwerken. Daardoor komt ongezuiverd rioolwater in sloten en vijvers terecht. Het waterschap roept inwoners, (wijk)verenigingen, bedrijven, maatschappelijke organisaties en onderwijsinstellingen op om ook zelf een steentje bij te dragen en de eigen leefomgeving klimaatproof in te richten. De subsidie loopt tot eind 2017.De maximale subsidie per initiatief is 50% van de kosten, met een maximumbijdrage van â 5.000 euro. Om voor subsidie in aanmerking te komen, moet het project aan voorwaarden voldoen. Zo dient het plaats te vinden in bebouwd gebied (dorpskern, stad) binnen het werkgebied van Water Drents Overijsselse Delta. Tevens moet het een blijvende verbetering opleveren om wateroverlast of juist droogte tegen te gaan.