Zuiveringscollectieven glastuinbouw in kaart gebracht

De omvang van de collectieve initiatieven op de overzichtskaart is zeer divers. Soms gaat het om enkele ondernemers die samenwerken, maar het kan ook hele glastuinbouwgebieden betreffen die samen met een waterschap het afvalwater gaan zuiveren. Ondernemers die zich niet hebben aangemeld bij een collectief, kunnen zich zo makkelijker aansluiten bij een reeds aangemeld collectief in hun nabije omgeving.

Akkoord afvalwaterzuivering
In oktober 2015 sloten LTO Glaskracht Nederland, de Nederlandse Stichting voor Fytofarmacie (Nefyto), de Unie van Waterschappen (UvW), de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb) en het ministerie van Economische Zaken en Ministerie van Infrastructuur en Milieu een akkoord over afvalwaterzuivering in de glastuinbouw. Afgesproken is dat de belasting van het oppervlaktewater als gevolg van het lozen van afvalwater met gewasbeschermingsmiddelen door de glastuinbouw moet worden teruggedrongen. Vanaf 2016 geldt een verbod om afvalwater met gewasbeschermingsmiddelen ongezuiverd te lozen. Met name voor kleinere glastuinbouwbedrijven is het lastig de extra investeringen te financieren. Dat blijkt uit onderzoek van LEI Wageningen UR voor het ministerie van Infrastructuur en Milieu.

Uitstel bij collectieve aanpak
Glastuinbouwbedrijven die hun afvalwater collectief gaan zuiveren, hebben (onder voorwaarden) de mogelijkheid dit tot 2021 te realiseren. Zij hebben een mogelijk uitstel van drie jaar ten opzichte van bedrijven, die de zuivering individueel oppakken. Het collectief moet dan wel zijn aangemeld en er moet voor eind 2016 een uitgewerkt businessplan worden voorgelegd aan het bevoegd gezag.