Zuiderzeeland bouwt eerste full scale Ephyra slibverwerkingslijn op rwzi Tollebeek

De installatie wordt in 2018 in gebruik genomen en het waterschap verwacht daarmee de productie van biogas met 50 procent te kunnen verhogen.
Waterschap Zuiderzeeland heeft in 2014 en 2015 in samenwerking met Royal HaskoningDHV een pilot gedaan met een Ephyra slibvergister. Ephyra is een aanvullende vergistingsstap waarbij het zuiveringsslib onder specifieke procesomstandigheden wordt vergist, om zodoende optimaal gebruik te kunnen maken van de biologische omzettingscapaciteit in de bestaande vergister.
De resultaten van de pilot waren erg positief en geven aanleiding om deze techniek nu op grotere schaal te gaan toepassen.  

Meer biogas, minder restslib
Het waterschap gaat nu op rwzi Tollebeek een Ephyra installatie bouwen waarin, naast het eigen slib, ook het zuiveringsslib afkomstig van de awzi Lelystad zal worden verwerkt. Dit biogas kan vervolgens verbrand worden in een warmtekrachtkoppeling (WKK) waarmee energie opgewekt wordt voor eigen gebruik. Dit draagt bij aan energiedoelstelling van het waterschap dat in 2030 voor 35 à 45 procent zelfvoorzienend wil zijn.

Daarnaast maakt de Ephyra installatie de slibverwerking ook goedkoper omdat er uiteindelijk minder restslib overblijft voor de eindverwerking. Ook zijn minder chemicaliën nodig.

Propstroomtechnologie
Ephyra is een technologie voor de vergisting van natte biomassa zoals communaal slib en mest. Het concept is gebaseerd op een geoptimaliseerde propstroomtechnologie. Kenmerkend voor Ephyra is de horizontale compartimentering van de slibgisting. Dit betekent een scheiding van de hydraulische verblijftijd en slibverblijftijd.
Bovendien beschikt een Ephyra installatie over een controller die de processen in de reactor optimaal stuurt.
Voor verschillende slibsoorten is aangetoond dat een aanvullende Ephyra installatie er voor zorgt dat 20 tot 30 procent meer organische stof wordt afgebroken dan met een conventionele gistingslijn.