Nedmag betaalt waterschap Hunze en Aa’s een afkoopbedrag om de gevolgen van bodemdaling de komende 100 jaar te compenseren. Beide partijen tekenden 9 december een nieuwe overeenkomst. Het waterschap neemt maatregelen om ervoor te zorgen dat het waterpeil meedaalt met de bodemdaling. Nedmag financiert deze maatregelen. Fien Heeringa, dagelijks bestuurslid van waterschap Hunze en Aa’s, is tevreden over de afspraken die nu zijn vastgelegd.

Door de overeenkomst vervalt het beroep dat het waterschap in juni had ingesteld tegen het instemmingsbesluit van de minister van Economische Zaken en Klimaat (EZK) Blok voor het nieuwe winningsplan van zoutwinbedrijf Nedmag. De uitvoering van het winningsplan zou ertoe leiden dat de bodem in een vrij groot gebied rondom Veendam verder zou dalen, tot maximaal 95 centimeter.

Forse kosten waterschap

Dit zou forse kosten voor het waterschap met zich meebrengen. Zo moet het waterschap bijvoorbeeld stuwen en gemalen aanleggen en kades verhogen om het waterbeheer aan te passen aan de dalende bodem. Daarnaast zijn er blijvende kosten: voor beheer, onderhoud en het energieverbruik van deze infrastructuur en op termijn vervangingsinvesteringen. Deze kosten lopen door, ook lang nadat Nedmag haar zoutwinnende activiteiten heeft gestaakt. Het waterschap vond dat Nedmag de ogen hiervoor te veel sloot.

Nedmag aan de lat

Beide partijen hebben nu onder meer afgesproken dat Nedmag aan de lat staat als er aanpassingen, zoals een stuw, gemaal of een waterkering, nodig zijn om het waterbeheer aan te passen aan de dalende bodem. Na aanleg wordt het waterschap eigenaar en draagt het zorg voor het beheer en onderhoud. De aanpassingen zijn gericht op het voorkomen van wateroverlast, het behoud van waterkwaliteit en het behoud van waterveiligheid.

Terugkerende kosten

Ook zijn afspraken gemaakt over de vergoeding van de terugkerende kosten van de voorzieningen die nodig zijn om het waterbeheer aan te passen. Het gaat daarbij om kosten voor beheer, onderhoud en het energieverbruik van deze infrastructuur en op termijn vervangingsinvesteringen. De afgesproken vergoeding heeft betrekking op zowel de infrastructuur die in het verleden is aangelegd als op in de toekomst aan te leggen voorzieningen.

Tevreden over afspraken

Fien Heeringa, dagelijks bestuurslid van waterschap Hunze en Aa’s, is tevreden over de afspraken die nu zijn vastgelegd: “We hebben in het voorjaar van 2021 besloten dat het op dat moment geen zin had om verder te praten met Nedmag omdat wat wij vroegen en wat Nedmag bood te ver uit elkaar lag. Na de zomer heeft Nedmag initiatief genomen om de gesprekken te hervatten. De opstelling van Nedmag bleek duidelijk veranderd, met als uitkomst dat we onze eisen ingewilligd zien. Alle kosten waar we als waterbeheerder mee te maken hebben als gevolg van de dalende bodem worden keurig vergoed. Ook naar de verre toekomst toe. Daar was het ons om te doen. Want we wilden voorkomen dat kosten op ons afgewenteld zouden worden, en daarmee via de waterschapsbelastingen op inwoners en bedrijven in ons werkgebied.”