Belangrijke stap in de energietransitie in de regio

Donderdag 3 oktober is het zonnepark op de rioolwaterzuiveringsinstallatie (rwzi) Bath officieel in gebruik genomen. Dit zonnepark, dat staat op het terrein van waterschap Brabantse Delta, is een initiatief van Scheldezon BV, een samenwerkingsverband van Zeeuwind, Hopmans Zon en Eneco. Het zonnepark, met een grootte van ongeveer 6,6 hectare, levert per jaar naar verwachting 9.486 MW op. Dat is voldoende elektriciteit voor het jaarlijkse gebruik van 2.700 huishoudens.

 

Energietransitie

Met dit zonnepark nemen de initiatiefnemers en het waterschap hun verantwoordelijkheid in de noodzakelijke energietransitie. Door een andere manier van slibverwerking, is er ruimte vrijgekomen op het terrein van de rwzi Bath. Met het verpachten van die vrijgekomen gronden maakt het waterschap het voor derden mogelijk om initiatieven te ontwikkelen voor het opwekken van duurzame energie. Het waterschap is in West-Brabant nauw betrokken bij Regionale Energiestrategie (RES) en heeft als enige waterschap in Nederland de rol van procesregisseur.

 

Dijkgraaf Kees Jan de Vet: “Ik ben blij met deze samenwerking op het gebied van energieopwekking. Vanuit de rol van het waterschap als versterkende overheid zie ik dit zonnepark als een voorbeeld en stimulans voor andere partijen om actief te zoeken naar ruimte en toepassingsmogelijkheden voor duurzame energie.”

 

Teus Baars namens Scheldezon BV: “Bedrijven en publieke instellingen spelen beiden een belangrijke rol in het verduurzamen van Nederland. Alleen door samenwerking wordt de energietransitie een succes. Dit initiatief op de rwzi Bath is daarvan een mooi voorbeeld.“

 

Ambitie

Op de rwzi Bath werkt het waterschap ook aan het verbeteren van de productie van biogas uit zuiveringsslib. Dat biogas wordt gebruikt voor het opwekken van elektriciteit voor de eigen installatie. Naast energieopwekking staat de rwzi Bath centraal in het terugwinnen van grondstoffen. Zo staat deze rwzi aan de basis van de productie van bioplastic uit zuiveringsslib. Dat plastic (PHA) is onder andere verwerkt in visitekaarthoudertjes, visloodjes en waterplantkratjes. Het waterschap heeft daarnaast de Green Deal Aquathermie ondertekend om de mogelijkheden te onderzoeken van duurzame verwarming uit oppervlaktewater. Met deze ontwikkelingen geeft het waterschap invulling aan de ambitie om in 2025 energieneutraal te zijn en in 2050 grondstofneutraal. Samenwerken en innoveren is daarbij een belangrijk uitgangspunt.

 

Rioolwaterzuivering Bath

De rwzi Bath is de grootste zuiveringsinstallatie van het waterschap. Dagelijks wordt hier 70.000 m3 afvalwater gezuiverd, afkomstig van 35 dorpen en steden in West-Brabant. De aanvoer van dat afvalwater loopt via de 60 kilometer lange Afvalwaterpersleiding (AWP) die nu op een aantal trajecten wordt verdubbeld en vernieuwd. Met grote pompen transporteert het waterschap het gezuiverde water uiteindelijk naar de Westerschelde.