Delflandsedijk (foto: Delfland).

Zeven kilometer van de Delflandsedijk tussen Hoek van Holland en Schiedam voldoet niet aan de nieuwe veiligheidsnormen. Hier bevindt zich een diepe en steile vaargeul waardoor de dijk kwetsbaar is voor zettingsvloeiing. Het betekent dat de dijk door verdieping van de vaargeul of erosie kan verzakken en bezwijken. Delfland gaat na welk materiaal nodig is om de dijk te herstellen als dit zou gebeuren.

Uit de toetsing blijkt het dijktraject niet aan de strengere eisen voldoet die voor de verwachte situatie in 2050 gelden. De nieuwe veiligheidsnormen die bij de beoordeling zijn gebruikt, zijn in 2017 vastgesteld. Op basis hiervan wordt bepaald wat de kans is op een overstroming. Die zijn afgemeten aan de verwachte situatie in 2050, waarbij onder andere wordt gerekend met het aantal inwoners en de economische waarde van het achterland.

Weinig erosie

Monitoring van de oever langs de Delflandsedijk laat volgens Delfland zien dat er in de praktijk weinig erosie optreedt. Dit gaat gemiddeld om enkele centimeters per jaar. Zettingsvloeiing kan worden uitgesloten door het schuine vlak onder water aan te vullen met een laag erosiebestendige stortsteen.

Versterkingsprogramma

Hoogheemraad Peter Ouwendijk: “We werken continu aan waterveiligheid. Onze dijken en duinen die de inwoners beschermen tegen hoog zeewater zijn op dit moment stevig en veilig. De dijk langs de Nieuwe Waterweg moet voor 2050 zijn verstevigd. Delfland meldt het dijktraject aan bij het landelijke Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP) zodat er aan een structurele oplossing gewerkt kan worden.”

Tijdelijke maatregelen

Om ook op korte termijn de veiligheid tegen overstroming te garanderen neemt Delfland een aantal tijdelijke maatregelen op in het calamiteitenbestrijdingsplan. Zo gaat Delfland na welk materiaal er nodig is om de dijk te herstellen bij een eventuele zettingsvloeiïng en zorgt Delfland dat dit materiaal beschikbaar is.