subsidie

De provincie Zeeland verleent een subsidie aan HZ University of Applied Sciences voor het uitvoeren van een haalbaarheidsonderzoek naar ontzilting voor irrigatiedoeleinden.  Er wordt onderzocht of ontzilting in de praktijk haalbaar zou kunnen zijn en ook commercieel aantrekkelijk is.

In het Zeeuws Deltaplan Zoet Water wordt ontzilting als mogelijke zoetwaterbron gezien voor het irrigeren van gewassen in tijden van droogte. “De agro/foodsector is van groot belang voor Zeeland, aangezien deze zorgt voor 15 procent van de Zeeuwse werkgelegenheid”, schrijven Gedeputeerde Staten in de verantwoording voor de subsidie. “De laatste jaren echter is de voedselproductie onder druk komen te staan door watertekorten. Eén van de mogelijke oplossingen om dit watertekort te verminderen, is gebruik te maken van grond- of oppervlaktewater dat op veel plaatsen in Zeeland brak is en ongeschikt voor irrigatie. Door ontzilting kan het water wel geschikt gemaakt worden voor irrigatie.” In het Deltaplan Zoet Water staat dat deze oplossing genoemd verder moet worden onderzocht. Volgens GS gebeurt dit (deels) door deze studie van de Hogeschool Zeeland.

PureBlue

In dit project van de hogeschool, dat is gestart op 1 oktober 2021 en loopt tot 30 september van dit jaar, wordt onderzocht of ontzilting in de praktijk haalbaar zou kunnen zijn en ook commercieel aantrekkelijk voor de leverancier van technologie (PureBlue) en de eindgebruikers (agrarische bedrijven Rusthoeve, Koninklijke Maatschap de Wilhelminapolder en Luctor et Emergo). Daarbij wordt rekening gehouden met de waterkwaliteit van de bron om de juiste technologie te kiezen, de mogelijkheden tot lozen van het residu en kostprijs van de ontzilting. De mogelijkheden en kostprijs voor ondergrondse opslag worden in deze studie niet meegenomen.

Drie haalbaarheidsvragen

Het doel van de haalbaarheidsstudie is geschikte locaties met de juiste randvoorwaarden te identificeren en te bepalen op welk moment ontzilting (en daaropvolgende opslag) het meest zinvol zouden zijn. Dit onderzoek bestaat in hoofdlijnen uit de volgende haalbaarheidsvragen:
1. Welke locaties, bij voorkeur bij de agrarische ondernemers, zijn voldoende of het meest geschikt om de ontzilting van brak water te beproeven of implementeren in de praktijk?
2. Welke ontziltingstechnologie is bij de gegeven waterkwaliteit het meest rendabel voor toepassing in de praktijk?
3. Geven de gevonden resultaten voldoende basis voor een vervolg in een pilot-fase?
Als op de derde vraag een positief antwoord komt, zal te zijner tijd worden bekeken of er een subsidieaanvraag voor een pilotonderzoek wordt geschreven. Dan breekt de fase aan van de daadwerkelijke uitvoering. De subsidie die wordt toegekend aan het haalbaarheidsonderzoek bedraagt maximaal 34.950 euro.