De dijkversterking in Hansweert heeft een prominente plaats in de begroting van waterschap Scheldestromen (foto: Google Maps).

In 2019 wil waterschap Scheldestromen flink investeren in het waterbeheer en de veiligheid tegen overstromingen. Dat blijkt uit de begroting die het dagelijks bestuur afgelopen week presenteerde. Het geplande investeringsvolume bedraagt ruim 29 miljoen euro en de lastendrukstijging is 2,5 procent. De algemene vergadering van het waterschap moet zich nog over de ingediende begroting uitspreken.

Het waterschap heeft voor het komende jaar tal van investeringen op de rol staan. Zo heeft het een bedrag van 9,7 miljoen euro begroot voor de realisatie van een nieuw gemaal bij Paal, in de buurt van de Kruispolder (gemeente Hulst). De uitbreiding van de gemaalcapaciteit en verschillende aanvullende maatregelen zijn volgens het waterschap nodig omdat het watersysteem in het gebied Campen niet optimaal functioneert. Verder blijft ook de beschikbaarheid van voldoende zoet water de komende jaren een speerpunt van het waterschap, evenals de veiligheid tegen overstromingen. De dijkversterking in Hansweert neemt ook een prominente plaats in de begroting in. Daarvoor zijn de voorbereidingen inmiddels in volle gang.

Stijging lastendruk
De lastendrukstijging van 2,5 procent is volgens portefeuillehouder Denis Steijaert van het waterschap zeer goed te verantwoorden: “Ons investeringsniveau blijft op peil, terwijl deze lastendrukontwikkeling conform onze doelstelling uit het bestuursprogramma is. Dit doet recht aan ons adagium ‘Zeeuws en betaalbaar’.” In de begroting zijn de gevolgen verwerkt van de nieuwe cao voor de waterschappen, die afgelopen zomer werd afgesloten. Steijaert: “Het waterschap heeft scherp aan de wind gezeild. We zijn erin geslaagd om de ontwikkeling van de lastendruk voor huurders en huiseigenaren in 2019 gelijke tred met elkaar te laten houden.”

Laatste begroting voor de verkiezingen
Dit is de laatste begroting die dit dagelijks bestuur presenteert. Na de waterschapsverkiezingen van 20 maart 2019 wordt immers een nieuw dagelijks bestuur samengesteld. Steijaert blikt terug: “De afgelopen jaren is veel van wat we beloofd hebben, waargemaakt. Dit is gerealiseerd binnen de gestelde financiële kaders. Een financieel robuust waterschap en gelijkmatige ontwikkeling van de lastendruk. Tegelijkertijd hebben we maatregelen genomen die ons beter in staat stellen om de uitdagingen die de klimaatverandering met zich meebrengt, aan te kunnen. Denk hierbij aan hevigere en intensere neerslag en langdurige periodes van droogte. Ook de komende jaren moeten we hier veel in investeren. Daarnaast moeten we waken voor een solide financiële positie van het waterschap.”

Investeringen op meerdere terreinen
In de afvalwaterketen wordt het hydraulisch systeem van de rwzi Retranchement gemoderniseerd (voor 3 miljoen euro) en er worden, naast de realisatie van het nieuwe gemaal in Hulst, diverse gemalen vernieuwd. Verder wordt het budget voor de wegentaak structureel verhoogd met 1 miljoen euro. Dit bedrag is bestemd voor wegreconstructies. Ook legt het waterschap een vrijliggend fietspad aan bij Vlake. Om de bedrijfsvoering te optimaliseren, investeert het waterschap bovendien 750.000 euro in ict-aanpassingen. Dit geld zal vooral worden besteed aan het vervangen van verouderde notebooks en beeldschermen en het moderniseren van werkplekken.

De begroting wordt op 15 november behandeld in de algemene vergadering van het waterschap.