Zeedijk tussen Eemshaven en Delfzijl sterker dan verwacht

Het waterschap Noorderzijlvest voert de komende jaren in het kader van het Hoogwaterbeschermingsprogramma grote investeringsprojecten uit om de waterveiligheid voor de inwoners te garanderen. Zo is het waterschap vorig jaar al begonnen met de voorbereidingen om  de zeedijk tussen de Eemshaven en Delfzijl te versterken. Tijdens de laatste toetsing in 2013 voldeed deze namelijk niet aan de norm.
“Daar komt bij dat wij in het gebied met aardbevingen hebben te maken als gevolg van de gaswinning door de NAM”, vertelt projectmanager Ate Wijnstra. “Ook ligt er vitale infrastructuur van de gasrotonde. Daarom moeten de projecten binnen vier jaar zijn afgerond in plaats van de acht jaar die hier eigenlijk voor staat.”
Nieuw toetsingskader
Het waterschap gaat bij de maatregelen uit van de nieuwe landelijke rekenregels voor de sterkte van dijken. Die zijn gebaseerd op een nieuwe risiconormering die voor alle Nederlanders zal gelden. Op grond van deze regels mag in 2050 het overlijdensrisico als gevolg van een overstroming voor niemand groter zijn dan één keer in de 100.000 jaar. Dat vertaalt zich naar een overstromingskans van 1 op 10.000. “Wij hebben dus niet alleen met de druk vanuit het Hoogwaterbeschermingsprogramma te maken, maar moeten ook rekening houden met aardbevingen en de vitale infrastructuur. Bovendien gaan wij uit van het nieuwe wettelijke toetsingskader”, licht Nieuwenhuis toe.
Extra voorzieningen
De werkzaamheden vinden niet alleen onder een grote tijdsdruk plaats. Nieuwenhuis en Wijnstra wijzen erop dat de provincie Groningen, de gemeentes Delfzijl en Eemsmond, Rijkswaterstaat en energiebedrijf RWE kansen zien om tegelijkertijd extra voorzieningen te realiseren. Het waterschap werkt hier volgens hen graag aan mee. De dijkverbetering mag echter geen vertraging oplopen. Ook wil het waterschap niet meebetalen aan de extra voorzieningen.
“Momenteel lopen er zes onderzoeken om te kijken welke extra voorzieningen haalbaar zijn”, vertelt Wijnstra. “Zo kijken wij samen met de gemeente Delfzijl of het mogelijk is om de recreatieve voorzieningen uit te breiden. Ook onderzoeken wij de mogelijkheid van een overslagbestendige dijk in Delfzijl-Noord.”
Zilte landbouw
Het onderzoek richt zich ook op de kansen van een dubbele dijk. Het belangrijkste doel hiervan is om slib vanuit het systeem te gebruiken om de kust op termijn te verhogen. “Daarnaast creëren wij zo ruimte voor nieuwe experimentele vormen van landbouw, zoals zilte teelten”, aldusWijnstra. Hij benadrukt dat het om ‘concepten’ gaat. “Wij zijn nu aan het uitzoeken of deze koppelkansen haalbaar en betaalbaar zijn. Onze bestuurders en andere betrokken partijen nemen hierover in oktober een beslissing.”