Zandwinning om maatregelen Volkerak-Zoommeer te financieren

Rijkswaterstaat brengt een duiker met een terugslagklep aan in de Grevelingendam, zodat het zoete water in de Grevelingen stroomt. De terugslagklep voorkomt dat het zoute water uit de Grevelingen terugstroomt naar het Volkerak. De Grevelingen en de rest van Zeeland kan dus zoeter gemaakt worden. De doorstroming via de Grevelingendam bevordert dan de kwaliteit van het vak Krammer, zodat er in de zomer geen stankoverlast meer optreedt.
In de Brouwersdam, via de aan te leggen duiker met hydraulische schuiven etc., kan Rijkswaterstaat dan zoutwater inlaten en zoet- c.q. brakwater lozen. Daarbij moet de organisatie wel rekening houden met veel kosten om de woongebieden te beschermen tegen de hogere peilstanden van het water in het Volkerak/Krammergebied.
Het zal goedkoper zijn dan zeesluizen. Als Rijkswaterstaat dan eindelijk de Maeslantkering eens in orde maakt, dan kan deze ook beter functioneren bij hoogwater. Minder vergaderen over het wel of niet sluiten en de kering uitrusten met een goed hydraulisch systeem, waardoor de kering in 4 uur tijd hermetisch dicht is. 
Zandwinning 
De kosten van de voorzieningen zijn terug te verdienen met zandwinning. Bovendien realiseert Rijkswaterstaat zo een maximale waterberging. We hebben te maken met een belangrijke transportroute van de scheepvaart naar en vanaf Zuid -Nederland en België , en bijkomend de zeilsport en de recreatievaart. Alle gebruikers klagen over te weinig diepte in en te weinig breedte van de vaarroute.
Welnu : Er is gebrek aan zoet zand, dus laat de vaarroute op het Volkerak/Krammer door zandwinning verruimen en verdiepen. De opslagcapaciteit van zoet water wordt per jaar vergroot met 1.000.000 m3 waterinhoud, waarbij, indien nodig tijdelijk, water geborgen kan worden bij te hoge rivierafvoer, omdat de hoeveelheid tijdelijk niet geloosd kan worden op de Noordzee door springtij en westenwinden. Lozen bij afnemend tij en eb via aan te leggen duikers in de Grevelingendam en Brouwersdam. De Haringvlietsluizen moeten beter bediend worden.

Opbrengst
De opbrengst voor de staatskas is 1.000.000 m3 x ongeveer € 2,00 per kuub excl.BTW. = € 2,42 per gewonnen kuub zand. Per jaar € 2.420.000,00 opbrengst.
Men heeft het Volkerak/Krammer onlangs ingepeild, in verband met ” Waterberging Volkerak/Zoommeer “.
In Nederland laat men dit dan uitvoeren door een buitenlands baggerbedrijf. Jammer, omdat de Nederlanders dit ook kunnen. 
De zandwinning in dit gebied heeft geen nadelige invloed voor de verzilting, zodat de landbouwers niet worden benadeeld. Actiegroepen kunnen in de kiem worden gesmoord. Men kan tevens de meren verder inrichten met voorzieningen, omdat hier een dramatisch gebrek aan is. Bovendien kan de Nederlandse staat veel meer opbrengsten halen uit het Zuidwestelijk gebied middels het promoten van de recreatie in dit gebied.