Zandsuppletiewerken Hondsbossche en Pettemer Zeewering mogelijk in januari al klaar

Aannemerscombinatie Boskalis en Van Oord, die de zandsuppletie uitvoert, maakte tijdens een persexcursie begin deze maand (waar zelfs tv-ploegen uit Roemenie en China bij aanwezig waren) bekend dat inmiddels driekwart van de 35 miljoen m3 zand aan de voet van de Hondsbossche en Pettemer Zeewering is aangebracht. En dat was te zien ook. Tussen Camperduin en Petten heeft zich inmiddels een ware metamorfose voorgedaan. Daar waar de 11 meter hoge dijk met zijn strekdammen tot 1 juli van dit jaar nog domineerde in het keren van het Noordzeewater, is nu aan de zeezijde over een lengte van bijna 6 km een ruim 250 meter breed duinlandschap met uitgestrekt strand ontstaan die de taak van de harde kering overneemt.
 

Veiligheidsnormen

In 2004 bleek de 140 jaar oude Hondsbossche en Pettemer Zeewering niet langer aan de veiligheidsnormen te voldoen. Niet alleen omdat was vastgesteld dat het golfpatroon daar heftiger is dan gedacht, maar ook vanwege de bodemdaling die er met minimaal 50 cm per eeuw gaande is. De dijk zou zeker met 4 meter moeten worden verhoogd. Daar zou, uitgaande van de te verwachten zeespiegelstijging als gevolg van klimaatverandering, over enkele tientallen jaren nog eens twee meter bovenop moeten komen. Niet alleen een kostbare operatie, maar ook een bedreiging voor het voortbestaan van een groot deel van het dorpje Petten. De voet van de dijk zou bij verhoging zodanig moeten worden verbreed, dat een groot aantal huizen binnendijks zouden moeten wijken. Uiteindelijk werd besloten tot het aanbrengen van een grote hoeveelheid zand buitendijks. Een goedkopere, maar vooral ook duurzame oplossing die het mogelijk maakt flexibel in te spelen op een stijgende zeespiegel door er, indien nodig, extra zand op aan te brengen. Bij de uitvoering van het huidige project wordt al 10 miljoen m3 extra aangebracht om natuurlijke slijtage van de nieuwe kust de komende jaren op te kunnen vangen.

 

Baggerschepen

Het zand wordt gewonnen op twee locaties uit de kust op 11 en 20 km. Drie sleephopperzuigers brengen het zand 24/7 bij toerbeurt naar de kust. Eén schip gaat voor op de werkzaamheden en spuit rechtsreeks een langgerekte zandbank op 200 meter uit de kust en parallel aan de zeewering. De andere, grotere baggerschepen meren aan bij een drijvend pompstation iets verder uit de kust. Daarvandaan wordt het zand via een, deels flexibele pijpleiding met een doorsnede van 1 meter naar de ruimte tussen de zandbank en de harde zeewering gespoten. Zodra daar het zand bovenwater komt zorgen enorme gps gestuurde bulldozers ervoor dat het zand overeenkomstig de werktekeningen op de juiste plaats wordt gedeponeerd.
 

Duinlandschap

De suppletiewerken zijn bij Camperduin begonnen en hebben het dorp Petten inmiddels bereikt. In omgekeerde richting is een steeds volwassener duinlandschap zichtbaar omdat bij het opschuiven van de baggerpijpleiding telkens een nieuw deel in de definitieve vorm wordt gebracht en beplant met schermen van wilgentenen en helmgras. Ook de contouren van een straks aan te leggen fietspad door de nieuwe duinen zijn al zichtbaar. Bij Camperduin wordt de laatste hand gelegd aan een strandlagune die in open verbinding met de zee zal komen te staan.

De hoogste duinen zijn vlak tegen de Hondsbossche en Pettemer Zeewering gelegen, maar tussen dijk en duinen is wel een corridor/vallei aangebracht om stuivend zand op te vangen zodat het zo min mogelijk over de dijk komt. Strobalen op het bovenste schuine deel van de dijk vervullen die functie tijdens de werkzaamheden en om stuifoverlast verder te voorkomen, worden kale stukken duin tijdelijk met papierpulp bedekt. Tussen de hoge duinen en het nieuwe strand worden kleinere duinen aangebracht en een natte duinvallei die niet toegankelijk zal zijn voor publiek om daar de natuur rustig zijn gang te kunnen laten gaan. 

Zeehonden

Ook tijdens de werkzaamheden is het gebied niet toegankelijk, al was het alleen maar vanwege het gevaar van drijfzand. Hoewel een enkeling die waarschuwing negeert en even niet door de opzichters van het hoogheemraadschap wordt gezien, is het bovenop de dijk een komen en gaan van dagjesmensen die het spektakel gadeslaan. De verrassing is groot. Niet alleen omdat zich bijna tussen de bulldozers tientallen zeehonden ophouden, maar ook omdat binnendijks niets van de werkzaamheden is waar te nemen. Logisch want de afspraak is dat het nieuwe duinlandschap niet boven de dijk uittoornt en de Hondsbossche en Pettemer Zeewering daarmee als monument in het landschap behouden blijft. Met het nieuwe zand zal straks ook de waterwolf een slag zijn toegebracht, want onder het zanddek bevinden zich de restanten van het oude dorp Petten dat bij vroegere stormen is verzwolgen.