De directie van Witteveen+Bos: Stephan van der Biezen en Karin Sluis (foto: Witteveen+Bos).

Advies- en ingenieursbureau Witteveen+Bos sluit het jaar 2018 af met een omzet van 132,9 miljoen euro en een winst van 11,3 miljoen (8,5 procent winstmarge). Het bureau noemt dit zelf ‘redelijke cijfers’. Met een gestegen werkvoorraad en een autonome personele groei van 6,7 procent ziet het bureau 2019 met vertrouwen tegemoet. De circulaire waterfabriek Wilp en de versterking van de Afsluitdijk schaart het bureau onder de ‘hoogtepunten’.

Vanuit 21 kantoren wereldwijd is door Witteveen+Bos in 2018 gewerkt aan zo’n 4000 projecten op het gebied van water, infrastructuur, milieu en bouw. Het totale aantal fte’s per 31 december 2018 was 1025 en het totale aantal medewerkers groeide van 1054 naar 1125.

Waterfabriek en Afsluitdijk
In 2018 werkte Witteveen+Bos samen met onder andere Royal HaskoningDHV aan het ontwerp van de circulaire waterfabriek Wilp. Daar gaat terugwinning van waardevolle grondstoffen plaatsvinden, ofwel de ‘waterzuivering van de toekomst’ zoals het bureau dat noemt. Een ander hoogtepunt noemt Witteveen+Bos het aanpakken van de Afsluitdijk, om te anticiperen op het veranderende klimaat. In 2018 heeft het bureau voor bouwconsortium Levvel gewerkt aan het ontwerp van de dijk en aan bestaande en nieuwe spuicomplexen.

Belangrijkste uitdagingen op korte termijn
Volgens het adviesbureau zijn de twee belangrijkste kortetermijnuitdagingen de hoge stand van het werkkapitaal en de personele groei en dynamiek. De afgelopen jaren is het totaalsaldo voor onderhanden werk en debiteuren gestaag gestegen en daarom wordt nu gewerkt aan verbeteringen op projectniveau én bedrijfsniveau. Algemeen directeur Karin Sluis: “Sturen doe je aan de voorkant. Dus we maken nu betere factureringsafspraken bij de start van projecten. We stellen frequenter cashflowanalyses in de offertefase op en gaan in gesprek als klanten ons vragen om substantieel voor te financieren. Daarnaast leiden we onze projectleiders op om vervolgens daadwerkelijk volgens die afspraken te factureren. Daar is ook nog flink wat winst te behalen.” Lachend vervolgt ze: “Ingenieurs en adviseurs zijn liever bezig met dijken, tunnels en waterzuiveringen dan met het verzenden van facturen.”

Meer uitstroom van medewerkers dan gewenst
In 2018 verwelkomde Witteveen+Bos 226 nieuwe medewerkers en zag het 155 medewerkers vertrekken. Deze personeelsgroei van 6,7 procent overtrof de de ambitie van tussen de 3 tot 5 procent. Karin Sluis: “Deze groei is mooi, maar met de toegenomen bouwactiviteit in Nederland wordt door overheden en bedrijven ook stevig aan onze medewerkers getrokken. De uitstroom van 14,7 procent overtreft de maximale 10 procent die we wenselijk achten.” De groei en vervanging van medewerkers vraagt volgens Witteveen+Bos de nodige energie, die ten koste gaat van de directe inzetbaarheid en resultaten. Sluis: “Een reden voor de uitstroom is dat medewerkers ambitieus zijn en zich willen blijven ontwikkelen. Daarom gaan we ons bedrijf nog meer profileren als ‘leerschool’. Zo zijn we in 2018 gestart met de interne PLUSschool for Professionals, met specifieke opleidingen voor ontwerpers, projectbeheersing en stakeholdermanagement en een traject voor inhoudelijk professionals met bijvoorbeeld +TALKs. Ons totale pakket aan opleidingen en trainingen wordt de komende jaren wereldwijd verder versterkt en uitgebreid.”

Langere termijn: digital construction en circulariteit
Wereldwijd zet Witteveen+Bos voor de lange termijn in op onder andere digital constructionen circulariteit. Directeur Stephan van der Biezen, verantwoordelijk voor de internationale activiteiten: “Zo zetten we voor de World Expo2020 in Dubai en voor de Housing Development Board in Singapore onze kennis en kunde in. De door Witteveen+Bos ontwikkelde tool +Circular Design wordt daarbij een nuttig hulpmiddel. De tool brengt het circulaire potentieel van een ontwerp in beeld en vergelijkt verbeteringen. Daarnaast zijn we wereldwijd actief met 3D-betonprinten, zo werken we bijvoorbeeld aan de ontwikkeling van een grootschalige 3D-betonprintfaciliteit in Singapore. Dat sluit aan bij onze ambitie om de komende paar jaar meer digitale producten en diensten in de markt te gaan zetten.”