Wiegert Dulfert: "Heeft PvdA-bestuurder zitten slapen?"

<div>"De nadruk van het waterschapsbeleid heeft de afgelopen jaren vooral gelegen op het platteland. Dat was ook nodig, want juist daar waren de in te halen achterstanden het grootst, zowel op het gebied van veiligheid (veendijken, Wilnis), waterkwaliteit (overbemesting, baggerachterstand) en wateroverlast. <br /><br />Gelukkig is de koers van het waterschap inmiddels langzaam maar zeker aan het wijzigen. Zo is er beleid ontwikkeld om meer te doen aan de kwaliteit van wateren die toevallig niet tot een ‘KRW-waterlichaam’ behoren: 80% van onze gewone sloten en wateren waar iedereen elke dag langsfietst op weg naar werk of winkelcentrum. Dat is water waar stedelingen het meeste belang bij hebben. Ook is er beleid ontwikkeld voor al die wateren waar ’s zomers wel in gezwommen wordt, maar die door de Provincie niet officieel als ‘zwemwater’ zijn erkend. Juist in stedelijk gebied zwemmen verreweg de meeste mensen in dat soort ‘wilde’ wateren.  <br /><br />Ook is er in het stedelijk gebied al behoorlijk ingezet op ontkoppeling van regenwaterafvoer van het riool zodat regenwater nu gewoon in de grond kan lopen en het grondwater op peil kan blijven. Maar de wateroverlast van afgelopen zomer in zowel Amsterdam als in het Gooi toont aan dat daar nog veel meer in moet gebeuren. Rainproof is  een geweldig initiatief waar AGV gelukkig ook al bij betrokken is. Vergelijkbare initiatieven poppen nu overal in het land op en van dit soort initiatieven zullen we het in de toekomst moeten hebben. Mensen kunnen zoveel zelf doen, bijvoorbeeld in hun eigen tuin! <br /><br />Wat daarbij wel van belang is, juist in grootstedelijk gebied, is dat we ons realiseren dat in sommige wijken meer dan de helft van de inwoners niet meer van Nederlandse komaf is. Dat betekent dat de oplossingen die waterschappen traditioneel bedenken niet meer vanzelfsprekend aansluiten bij de wensen van nieuwe bewoners. Het overbruggen van die kloof is iets dat het waterschap de komende jaren stevig ter hand zal moeten nemen.Ook helemaal in lijn met het OESO rapport dat spreekt over een tekortkomende awareness bij de Nederlandse burger als het over waterbeheer gaat. <br /><br />Water Natuurlijk is het met de PvdA eens dat dit nu nog te weinig tot uiting komt in het huidige waterbeheerplan. Dat moet in het definitieve plan verder worden aangescherpt. In het huidige Dagelijks Bestuur is de portefeuille stedelijk water in handen van de PvdA zelf. Betekent dat stedelijk water in het nu opgestelde concept waterbeheerplan onvoldoende aandacht krijgt, dat de verantwoordelijk PvdA bestuurder hier heeft zitten slapen? Gezien de kritiek van zijn eigen PvdA fractie zou je dat wel denken.”</div><div><br /></div>