Wetterskip Fryslân rondt oever- en kadeproject Eesterzanding af

Wetterskip Fryslân droeg gistermiddag het nieuw aangelegde natuurgebied bij Smalle Ee over aan de provinciale natuurvereniging It Fryske Gea. Met de aanplant van krabbescheer, riet en onderwaterplanten door oud-dagelijksbestuurslid Roel de Jong van Wetterskip Fryslân en directeur Henk de Vries van It Fryske Gea was de overdracht een feit.  


Foto Arthur Smeets


Natuurgebied
Het waterschap ontpolderde het natuurgebied aan de Bûtendiken om ruimte te maken voor water en natuur. Hierdoor zijn de petgaten bij De Feanhoop en de Wide Ie/Alde Feanen met elkaar verbonden. De werkzaamheden waren onderdeel van het oever- en kadeproject Eesterzanding zuidzijde. 

Herstelprogramma Oevers en Kaden
Dit project maakt deel uit van het al sinds 2001 lopende herstelprogramma Oevers en Kaden. Het planmatig verbeteren van oevers en kaden van de Friese Boezem door middel van dit herstelprogramma is ook een belangrijk onderdeel van het Provinciaal Waterhuishoudingsplan en het WaterBeheerPlan (WBP) van het Wetterskip voor de periode 2010 tot 2015. 


Meetgegevens
Sinds de start van het herstelprogramma Oevers en Kaden, zijn in Fryslân al veel oevers en kaden van de Friese Boezem op orde gebracht. Met het project Eesterzanding werd al in 2010 gestart. Dit project omvat de oevers en kaden rond de polders ten noorden van de weg de Bûtendiken gelegen tussen De Veenhoop en De Wilgen nabij Drachten. Op basis van meetgegevens bleek dat kaden hier niet hoog genoeg zijn. 

Opgehoogd
Het waterschap realiseerde afgelopen jaar natuurvriendelijke oevers en veilige kaden ten westen van Drachten. De vijf kilometer kaden werden opgehoogd en er werd in totaal 5,2 hectare aan brede natuurvriendelijke oevers aangelegd. Ook is de capaciteit voor de berging van het boezemwater vergoot en zijn de petgaten bij De Feanhoop en de Wilde Ie/Alde Feanen met elkaar verbonden.

Retentiepolders
Daarnaast zijn er twee retentiepolders met een totale oppervlakte van 102 hectare ingericht voor de berging van water, met vijftien nieuwe stuwen en inlaten. Het waterschap baggerde een deel van natuurgebied Oksekop en richtte het in voor de uitbreiding van het leefgebied van de kolonie zwarte sterns. 

Beheer en onderhoud
In het project werd nauw samengewerkt met It Fryske GEa en de Blaustirns werkgroep. It Fryske Gea is nu verantwoordelijk voor beheer en onderhoud.