Werkzaamheden Waterberging Volkerak-Zoommeer gestart

Bij een westerstorm, gesloten stormvloedkeringen en een hoge waterstand op de rivieren wordt de waterberging ingezet. Dit zorgt voor een verlaging van de waterstand met 50 centimeter op het Hollandsch Diep. Gemiddeld is de kans dat de waterberging wordt ingezet één keer in de 1400 jaar. Maar dat kan over vijf, twintig of honderd jaar het geval zijn. De waterberging, met een oppervlakte van 8.300 hectare, zorgt ervoor dat het benedenrivierengebied in Zuid-Holland en Noord-Brabant onder extreem hoge rivierafvoer en storm veilig en droog blijft.

Inzetprotocol
In tegenstelling tot andere Ruimte voor de Riviermaatregelen zijn voor Waterberging Volkerak-Zoommeer hoge rivierafvoeren alléén geen reden om ingezet te worden: zolang de stormvloedkeringen open zijn, stroomt het rivierwater – hoeveel ook – gewoon in zee. Ook gesloten stormvloedkeringen bij normale rivierafvoeren zijn geen reden om de waterberging in te zetten. De waterberging wordt alleen ingezet bij een combinatie van gesloten stormvloedkeringen en zeer hoge rivierafvoeren. Als de waterberging wordt ingezet moeten eerst allerlei kleinere maatregelen worden getroffen rond het Volkerak-Zoommeer. Dat zal gebeuren volgens een zorgvuldig geregisseerd inzetprotocol.
Maatregelen
Met de drie waterschappen en Rijkswaterstaat wordt de aankomende anderhalf jaar gewerkt aan het gereed maken van de dijken en sluizen langs het Volkerak-Zoommeer, om het vanaf 2016 te kunnen gebruiken als waterberging. In Brabant wordt het werk uitgevoerd door de aannemerscombinatie Van Oord – KWS Infra.
De waterberging kan 200 miljoen extra kubieke meter water bergen. Dat staat gelijk aan 80.000 Olympische zwembaden. Als de waterberging Volkerak-Zoommeer wordt ingezet kunnen de Brabantse rivieren de Mark, Dintel en Vliet hun water niet meer kwijt. De waterstand op deze rivieren kan dan omhoog gaan. Om deze waterstand aan te kunnen, worden dijken en kaden aangepast en worden er maatregelen genomen om wateroverlast tegen te gaan.
Zout 
Het kabinet heeft recent het voornemen bekend gemaakt het Volkerak-Zoommeer ook weer zout te maken. Het op termijn weer zout worden van het Volkerak-Zoommeer heeft geen invloed op het inzetten daarvan als waterberging. Beide doelen staan volgens het kabinet elkaar niet in de weg.