Een deel van de IJsseldijk (foto:WDODelta).

Waterschap Drents Overijsselse Delta is 9 oktober gestart met de Europese aanbesteding van het dijkversterkingsproject IJsseldijk Zwolle-Olst. De voorbereiding én de uitvoering van het project zet het waterschap gelijktijdig in de markt. De werkzaamheden starten naar verwachting in 2023 en kosten tussen de 150 en 280 miljoen euro.

Begin 2017 startte WDODelta met het dijkversterkingsproject IJsseldijk Zwolle-Olst om bijna dertig kilometer dijk te versterken. De IJsseldijk is onderdeel van het landelijke HWBP-programma en moet worden verbeterd, omdat die niet meer voldoet aan de wettelijke normen. Doel van het project is om Salland en Zwolle beter te beschermen tegen overstromingen.

Binnendijkse dijkversterking
Het waterschap bepaalde de afgelopen drie jaar onder meer met bedrijven, bewoners en overheden hoe het plan om de dijk te versterken er op hoofdlijnen uit komt te zien. In september 2019 nam het algemeen bestuur van het waterschap hierover een besluit.
Het zogeheten voorkeursalternatief (VKA) bestaat voor een groot deel uit een binnendijkse dijkversterking en een oplossing om te voorkomen dat bij hoogwater op de IJssel zand wordt meegevoerd door water dat onder de dijk doorstroomt. Daardoor ontstaan kleine tunneltjes onder de dijk door, waardoor de dijk instabiel kan worden. Voorbeelden van een ‘verticale oplossing’ tegen piping, zijn het aanbrengen van een damwand of geo-textiel in de ondergrond.

Constructieve oplossing
Op de andere dijktrajecten bestaat het voorkeursalternatief uit een buitendijkse versterking richting de rivier of een constructieve oplossing, zoals een diepwand of een damwand. Zo wil het waterschap effecten op binnendijkse woningen en monumenten voorkomen. Huizen hoeven niet te wijken en ook het leefgebied van beschermde flora- en faunasoorten wordt niet aangetast
In het noordelijk deel van het traject, tussen Windesheim en Zwolle, moet de dijk worden verhoogd. WDODelta werkt de komende jaren het ontwerp verder uit en investeert de komende jaren tussen de 150 en 280 miljoen in het project. In deze raming zijn niet alleen de werkzaamheden maar ook de beheer- en onderhoudskosten voor 100 jaar meegenomen.

Juiste marktpartij
Het waterschap gaat, zoals vroeger veelal gebeurde met dijkversterkingsprojecten, niet met een compleet uitgewerkt ontwerp (bestek) naar een marktpartij. Doel is om met de markt samen te werken aan het ontwerp en samen te bedenken hoe het werk het beste kan worden uitgevoerd. Zo wordt kennis van ontwerpen, uitvoering en fasering vroeg in het project ingebracht. In het voorjaar van 2020 verwacht het waterschap de juiste marktpartij gevonden te hebben. Vervolgens werken zij samen met bedrijven, bewoners en overheden in de periode 2020-2022 de dijkversterking verder in detail uit. Naar verwachting gaat vanaf 2023 de schop in de grond.