Watson database – wat zit er in ons afvalwater?

Waterbeheerders worden steeds vaker geconfronteerd met de aanwezigheid van microverontreinigingen in het afvalwater en oppervlaktewater in hun beheersgebied. Dat heeft deels te maken met de snelle ontwikkelingen in analysetechnieken. Hierdoor kunnen we steeds meer stoffen meten, in steeds lagere concentraties. Door de resultaten van uitgevoerde analyses te bundelen en te ontsluiten kunnen de meetdata optimaal benut worden.  Bijvoorbeeld om antwoord te geven op belangrijke vragen als: welke stoffen zitten er in het afvalwater, en in welke concentraties? Op basis daarvan kunnen we bijvoorbeeld meer zeggen over de mogelijke effecten en risico’s van deze emissies en de mate waarin rwzi’s bepaalde stoffen verwijderen. Maar ook over het nemen van emissiebeperkende maatregelen op zuiveringsinstallaties. 
Het goede nieuws is dat de meetdata van microverontreinigingen in afvalwater al heel lang worden verzameld en gebundeld. Dit gebeurt in de Watson database. De Watson database bevat een schat aan informatie over de concentraties microverontreinigingen in het influent en effluent (resp. het inkomende en gezuiverde afvalwater) van Nederlandse rioolwaterzuiveringsinstallaties (rwzi’s). Denk hierbij aan prioritaire stoffen uit de Kaderrichtlijn Water, industriële stoffen, geneesmiddelen, hormoonverstorende stoffen, bestrijdingsmiddelen en meer. De hoeveelheid gegevens zal de komende jaren alleen maar groter worden. 
 
Met de Watson webapplicatie kunnen gebruikers allerlei meetgegevens uit de database halen. Daarbij kunnen ze diverse selecties maken en berekeningen uitvoeren.  De database helpt waterbeheerders en zuiveraars op deze manier bij het beantwoorden van tal van vragen over microverontreinigingen in het afvalwater. Sinds september 2014 kan deze database ook via een webapplicatie worden geraadpleegd, zodat gebruikers nog meer informatie uit deze gegevens kunnen halen.  
 
In de onlangs verschenen brochure wordt de database, de webapplicatie en de toepassing ervan uitgebreid toegelicht. Er wordt duidelijk gemaakt hoe u de webapplicatie kunt gebruiken worden, en welke data er wel en niet mee gegenereerd kunnen worden. Aan de hand van een aantal voorbeelden krijgt u inzicht in de uitgebreide toepassingsmogelijkheden. De database is te raadplegen via emissieregistratie.nl, submenu emissies.