Waterwet wijzigt: heffing op lozen zware metalen en zouten vervalt

In samenhang met de vereenvoudiging van de verontreinigingsheffing in de Waterwet wordt ook de Waterregeling per 1 juli gewijzigd. Tevens wordt daarbij voor het bepalen van het chemisch zuurstofverbruik naast de huidige NEN6633-methode ook de zogenoemde ‘cuvettentest’ (NEN-ISO 15705) mogelijk gemaakt. 


Hoogwaterbeschermingsprojecten
De Waterwet regelt nu ook dat de provincie waterbeheerplannen van waterschappen niet meer hoeft goed te keuren. Deze regeling was afgesproken in het kader van het Bestuursakkoord Water (2011). Daarnaast worden het nationale waterplan, het regionale waterplan en de waterbeheerplannen uitgesloten van beroep. Zo kunnen bijvoorbeeld hoogwaterbeschermingsprojecten sneller en goedkoper worden uitgevoerd. Plannen en procedures veroorzaken vaak extra kosten en vertraging bij waterveiligheidsprojecten. Ook staat bureaucratie innovaties in de weg. 

Commissie van Advies opgeheven
Verder is met de wetswijziging de Commissie van Advies inzake de waterstaatswetgeving (CAW) formeel opgeheven. CAW was al sinds 1 januari van dit jaar niet meer actief. Het kabinet Rutte I besloot tot de opheffing in verband met de ontwikkeling van de Omgevingswet. De Raad voor de Leefomgeving en Infrastructuur is vanaf nu het algemene adviesorgaan van het ministerie van Infrastructuur en milieu. 
Meer informatie op de site van de Helpdesk Water