Met het project Grensmaas worden verschillende doelstellingen gekoppeld. Onderzoek moet uitwijzen of dat op lange termijn werkt. (foto: Grensmaas BV).

Binnen het programma ’Living labs in the Dutch delta’ starten vier nieuwe onderzoeksprojecten naar grootschalige, op natuur-gebaseerde ingrepen in het kust- en rivierengebied, de Zandmotor en Hondsbossche Duinen, de Hedwige-Prosper polder en de Grensmaas. De vier geselecteerde projecten werden gekozen uit twaalf projectvoorstellen.

Het project ‘C-SCAPE’ onder leiding van professor Stefan Aarninkhof van de TU Delft krijgt een miljoen euro. Met een groot aantal partners wordt gekeken naar zandige klimaatadaptatie maatregelen voor duurzame kustontwikkeling.  Door klimaatverandering is een sterke toename van het jaarlijkse suppletievolume voorzien. C-SCAPE wil de kennis en instrumenten ontwikkelen die deze schaalsprong mogelijk maken.

Hedwige-Prosperpolder

In het tweede project wordt gekeken naar de Hedwige-Prosperpolder als experiment voor toekomstig kustbeheer in Nederland.  Onder leiding van Peter Herman van de TU Delft gaan de partners onderzoeken hoe schorren dijkbreuken beperken, hoe dijkverlegging schorontwikkeling kan bevorderen, en hoe dijken aan een begroeid voorland kunnen worden aangepast.

Veerkracht van meekoppelen

Andries Richter van de WUR gaat met zijn partners onderzoeken naar de veerkracht van het ‘meekoppelen’ bij grote projecten. Het project Grensmaas is het grootste rivierverruimingsproject van Nederland met meerdere doelstellingen. De zand- en grindwinning moet bijdragen aan economische winst voor bedrijven, de rivierverruiming is basis voor natuurontwikkeling en meer ruimte voor de rivier is nodig voor de waterveiligheid. De onderzoekers willen weten of deze plannen ook veerkracht tonen in een onzekere toekomst. Een economische crisis ligt op de loer, draagvlak bij burgers blijkt wankel, en het klimaat verandert. Dit project analyseert hoe de Grensmaas en vergelijkbare projecten met ecologische, sociale en economische verrassingen omgaan.

ReAshore

Het laatste project ReAShore wordt begeleid door professor Kathelijne Wijnberg van de Universiteit Twente. Onderzocht zal worden of grootschalige zandige kustversterkingen zoals de Zandmotor en de Hondsbossche Duinen kustveiligheid en ruimtelijke kwaliteit op lange termijn kunnen combineren. De onderzoekers bestuderen de wederzijdse beïnvloeding van door de mens aangelegde kusten en natuurlijke landschapsvormende processen als zandtransport, plantengroei en duinontwikkeling. De onderzoeksresultaten zullen input leveren voor de ontwikkeling van een ontwerptool voor de lange termijn doelen voor kustveiligheid en ruimtelijke kwaliteit.