Waterschapspartij wil bindend wateradvies in Omgevingswet

Bij het beantwoorden van vragen vanuit de Eerste Kamer maakte minister Schultz van Infrastructuur en Milieu op 17 maart duidelijk dat zij niets voelt voor het opnemen van een verplichte watertoets in de Omgevingsvisie. Daarover berichtte WaterForum Online al eerder. De minister is van mening dat als waterschappen en gemeenten goed samenwerken, een verplichte watertoets niet nodig is. Middendorp wil het belang van samenwerking onderstrepen, maar vindt dat er meer nodig is: “Waterschappen werken nu al intensief samen met gemeenten in het voortraject van de planvorming, om het belang van het water te borgen én om tot een goede ruimtelijke inpassing van dat water te komen. Maar die samenwerking en dat zoeken naar compromissen heeft wel een steviger basis als de waterschappen ook een stok achter de deur houden.”

Lobby in Den Haag
Het bindend wateradvies zou die stok achter de deur moeten zijn, zo vindt Middendorp, die ook hoogheemraad is van het Hoogheemraadschap van Delfland. “Onder waterschappen is er een breed draagvlak voor zo’n bindend wateradvies en de Unie van Waterschappen is bezig met een lobby hiervoor in Den Haag. De nieuwe minister zal dit vast en zeker in overweging nemen.”

Klimaatverandering
Het bindend advies dat de Algemene Waterschapspartij voor ogen staat, is iets anders dan de bestaande watertoets. “Die komt neer op het afwerken van een verplicht toetslijstje. Dat past niet in een moderne visie op samenwerking”, vindt Middendorp. “Met de huidige verplichte watertoets wordt nú al in een kwart van de bijna 7400 toetsen per jaar het advies van het waterschap niet overgenomen. Wij vinden dat zorgelijk, omdat wateroverlast in de komende jaren alleen maar zal toenemen, vanwege de klimaatverandering. In nieuwbouwplannen moet juist pro-actief op die klimaatverandering worden geanticipeerd, door bijvoorbeeld extra waterberging op het dak of ondergronds. Het is de rol en de verantwoordelijkheid van de waterschappen om dat goed te borgen!”

Openbaarheid
Volgens Middendorp past het bindend wateradvies beter in de filosofie van de nieuwe Omgevingswet dan de watertoets. “Bij het laatste heb je het vooral over handhaving, bij het eerste over samenwerking.” Het bindende element van het wateradvies betekent dat partijen (meestal gemeenten) die van het advies willen afwijken, daarvoor sterke argumenten moeten aandragen. “Het gesprek daarover vindt plaats in de openbaarheid”, benadrukt Middendorp. “Zodat voor alle burgers duidelijk is: dit is het advies van het waterschap en dit is de visie van de gemeente – of van de projectontwikkelaar, wat meestal het geval zal zijn – en om deze redenen willen we afwijken. Je moet dan een goed verhaal hebben.”