Fort Vuren ligt op het dijktraject (foto: waterschap Rivierenland).

Waterschappen hebben de afgelopen weken voor 510 miljoen euro nieuwe dijkversterkingsprojecten in de markt gezet. Zo ontving waterschap Rivierenland 350 miljoen euro via het Hoogwaterbeschermingsprogramma om de dijkversterking tussen Gorinchem en Waardenburg jaar te kunnen uitvoeren. Boskalis versterkt in opdracht van het Waterschap Aa en Maas en de samenwerkende partijen in Meanderende Maas de dijk tussen Ravenstein en Lith over een afstand van 26 kilometer.

De dijkversterking tussen Gorinchem en Waardenburg staat op zeven in de top tien van meest urgente projecten van het Hoogwaterbeschermingsprogramma. Het gaat om circa 23 kilometer aan afgekeurde dijktrajecten. Die zijn afgekeurd op één of meer van de faalmechanismen hoogte, binnenwaartse stabiliteit, buitenwaartse stabiliteit en piping.

Het is het eerste grote project aan de noordkant van de Waal dat sinds de instelling van de nieuwe veiligheidsnorm in 2017 in uitvoering gaat. Voor de uitvoering werkt Waterschap Rivierenland samen met aannemers Heijmans, de Vries & van de Wiel en GMB. Gezamenlijk vormen ze de Graaf Reinaldalliantie. Ingenieursbureau Royal HaskoningDHV adviseert de alliantie.

Afspraken winstmarges

De werkzaamheden starten in juni 2020 . De aannemers werken per dijkvak of cluster van dijkvakken. In 2025 moet de dijk weer hoogwaterveilig zijn. De alliantie werkte nauw samen met de gemeenten, provincies en het Rijk. Doel was om het proces van plannen tot ontwerp goed te laten verlopen. Zo kunnen belanghebbenden het projectplan Waterwet online bekijken. Waterschap Rivierenland en de alliantie maakten op voorhand afspraken over de winstmarges. Zo willen ze bereiken dat gaandeweg bij keuzemomenten altijd het belang van het project voorop staat en nooit het maximaliseren van winst voor de alliantie.

Ontwikkeling uiterwaarden

De dijkversterking biedt volgens de betrokken partijen kansen voor andere projecten. Ze noemen de ontwikkeling van de uiterwaarden als voorbeeld van intensieve samenwerking tussen de diverse overheden. Ook mensen uit de omgeving zijn nauw betrokken bij de dijkversterking. Zo bogen vijf werkgroepen uit de omgeving zich de afgelopen jaren over de vraag wat zij belangrijk vinden op en rond de dijk. Ze zorgden ervoor dat hun ideeën op de agenda van de betrokken overheden terecht kwamen. Niet als wensenlijstje, maar om gezamenlijk kansen en knelpunten te bespreken en zo mogelijk op te pakken.

Boskalis versterkt dijk

Boskalis gaat in opdracht van het Waterschap Aa en Maas en de samenwerkende partijen in Meanderende Maas de primaire waterkering tussen Ravenstein en Lith over een afstand van 26 kilometer versterken. Op 23 april kreeg het bedrijf de voorlopige gunning van het twee-fasen contract. Tot 13 mei hebben de twee andere partijen de gelegenheid om in beroep te gaan tegen de gunning. Deze dijk beschermt het achterland tegen hoogwater uit de Maas door hevige regenval en smeltwater uit het stroomgebied van de Maas.

Voorlopig ontwerp Dieden aan de Maas (waterschap Aa en Maas).

Ook gaat Boskalis de rivier meer ruimte geven en een gebied van circa 500 hectare in de uiterwaarden tussen de dijk en de rivier opnieuw inrichten. Doel is om een hoogwaardig ecologisch landschap te creëren dat aantrekkelijk is voor de ontwikkeling van flora en fauna binnen het gebied, voor recreatieve doeleinden en een impuls geeft aan de economie.
De uitvoering levert het bedrijf zo’n 160 miljoen euro op. De werkzaamheden zullen in 2023 van start gaan en naar verwachting zo’n vijf jaar duren.