Waterschappen wijzen schadeclaims wateroverlast af

Waterschap Peel en Maasvallei wees in totaal tweehonderd claims af, Roer en Overmaas deed begin november hetzelfde met 44 schadeclaims en Waterschap Aa en Maas weigerde deze week de eerste 40 van in totaal 256 schadeclaims. Het gaat hierbij om claims van minder dan 50.000 euro. Dijkgraaf Lambert Verheijen vindt de uitkomst uiterst vervelend: “De klimaatverandering komt sneller op ons af dan gedacht. We kregen in 2016 te maken met extreme regenval die we voor Nederland pas na 2050 hadden verwacht. We zullen samen met ondernemers, burgers, organisaties en gemeenten moeten bepalen welke risico’s we bereid zijn te nemen en hoeveel we ervoor over hebben om de risico’s te beperken. Samenwerken aan een nieuwe balans; daar zetten we op in.”

Eigen risico
Woordvoerder Sebastian Mol van Waterschap Aan en Maas licht toe dat bij Aa en Maas alleen bedragen boven de 50.000 euro door de verzekeraar worden afgehandeld. Bij Waterschap De Dommel worden de 300 schadeclaims grotendeels door de verzekeraar beoordeeld. De Dommel heeft minder eigen risico dan Aa en Maas en verwijst daarom alle claims boven de 2500 euro door naar de verzekeraar. 

Werkwijze
De wijze waarop de waterschappen tot de afwijzing zijn gekomen is overigens wel verschillend. Peel en Maasvallei heeft op basis van grofmazig onderzoek alle claims afgewezen. Zij zullen pas inzoomen op individuele claims wanneer een procedure wordt gestart. Roer en Overmaas heeft op basis van onderzoek naar de stroomgebieden alle individuele claims afgewezen. Waterschap Aa en Maas heeft bij individuele schadeclaims uitgebreid onderzoek gedaan naar de omstandigheden tijdens de wateroverlast. 

Kritiek
In een verklaring stelde Waterschap Aa en Maas deze week dat het waterschap niets te verwijten valt, maar boeren en perceeleigenaren denken daar anders over. Al tijdens het noodweer trokken zij aan de bel. Volgens hen waren de sloten niet gemaaid, was het waterpeil te hoog en kon het water niet snel genoeg weg. Ook zijn zij het niet eens met de wijze waarop het waterschap tijdens het noodweer heeft gehandeld.

De kritiek is door waterschap Aa en Maas uitgebreid onderzocht. De waterpeilen zouden te hoog zijn geweest, maar volgens het waterschap zijn tijdens de buien de belangrijkste stuwen automatisch verlaagd en ook de handmatige stuwen zijn met beleid versteld. Verder zijn de waterlopen gemaaid volgens het vastgestelde beleid en de planning. Mol: “Begin juni 2016 was de maaiperiode net aangevangen en was zo’n 10% van de hoofdwatergangen gemaaid.”

Daarnaast voldeed het watersysteem, volgens het waterschap, aan de norm voor wateroverlast. De eisers stelden dat de waterlopen niet (volledig) voldoen aan de afmetingen zoals vastgelegd in de Legger Oppervlaktewateren 2015. Volgens het waterschap hinderde de geringe hoeveelheid bagger in de waterloop het functioneren van het watersysteem echter niet. Ook het feit dat het waterbergingsgebieden niet zijn ingezet, valt het waterschap niet te verwijten. “Tijdens de wateroverlast zijn de bergingsgebieden niet ingezet omdat de problemen zich vooral bovenstrooms van de bergingsgebieden voordeden. Door het water daar te bergen zou de afvoer juist worden gestuwd. Uitzondering vormt het bergingsgebied Starkriet dat gedeeltelijk is ingezet om de schade tussen Starkriet en Helmond zoveel mogelijk te beperken”, licht Sebastian Mol toe.

Geen nationale ramp
Deze zomer pleitten de belangenorganisaties ZLTO en LLTB dat de regering het noodweer zou benoemen tot nationale ramp, zodat er geld vrij zou komen. Staatssecretaris Van Dam wees dat verzoek echter af. Het Verbond van Verzekeraars schatte de totale schade van de hoosbuien in totaal op 500 miljoen euro. Veel boeren zijn niet verzekerd voor dit soort schade en kloppen nu dus aan de bij de waterschappen.

Juridische ondersteuning
Het ZLTO-bestuur liet deze week weten ‘verbijsterd’ te zijn dat waterschap Aa en Maas de aansprakelijkheid afwijst. ZLTO-bestuurder Gerard Nabuurs zei in een verklaring: ‘Het is onbegrijpelijk dat het waterschap elke aansprakelijkheid afwijst en zich verschuilt achter democratisch vastgesteld beleid.’ ZLTO-leden kunnen rekenen op juridische ondersteuning en de organisatie houdt op 29 en 30 november informatie bijeenkomsten in Someren-Heide. Sebastian Mol van Aa en Maas durft nu nog niet te zeggen hoeveel eisers de gang naar de rechter zullen gaan maken. “Deze week heeft een eiser laten weten een civiele procedure op te starten.”