Waterschappen op koers om doelstelling duurzame energieproductie te halen

In de Klimaatmonitor 2016 , in opdracht van de Unie van Waterschappen opgesteld door Arcadis, staat hoe de waterschappen presteren op het gebied van energiebesparing, het opwekken van duurzame energie en het terugdringen van de uitstoot van broeikasgassen. 

Doelstelling

In een persbericht stelt de Unie van Waterschappen dat de waterschappen goed op weg zijn met het behalen van de doelstelling om in 2020 voor 40 procent zelfvoorzienend te zijn. Zo was in 2015 bijna 30 procent van het energieverbruik in de sector afkomstig van eigen duurzame energieproductie. Door de impuls die de waterschappen momenteel geven aan duurzame energieprojecten zullen de waterschappen de doelstelling gaan halen, verwacht Rens Kolkhuis Tanke van Arcadis, een van de auteurs van de Klimaatmonitor 2016. Hierbij gaat het om een uitbreiding van de energiefabrieken waarin de waterschappen uit zuiveringsslib biogas winnen en door terreinen voor derden, zoals energiebedrijven en coöperaties, ter beschikking te stellen om zonnepanelen of windmolens te plaatsen. 

Plannen

Kolkhuis Tanke becijferde dat de waterschappen in de periode 2017 tot 2020 in de energiefabrieken een hoeveelheid biogas meer gaan produceren gelijk aan acht procent van het totale energieverbruik. Daarnaast hebben de waterschappen in 2016 bijvoorbeeld wkk-installaties aangepast om aan nieuwe emissie-eisen te voldoen, waardoor mede de biogasbenutting is gestegen. Deze cijfers waren nog niet meegenomen in de Klimaatmonitor 2016. Bovendien laat de investeringsagenda van de decentrale overheden, (link opnemen) die de waterschappen in maart van dit jaar hebben gepresenteerd, eveneens een impuls in investeringen in duurzame energieprojecten zien.    

Duurzame energieopwekking

Ronald Hemel, adviseur water, energie en klimaat van de Unie van Waterschappen, denkt eveneens dat de doelstelling mede door geplande projecten om duurzame energie op te wekken haalbaar is. Hij wijst erop dat de waterschappen de komende jaren fors investeren in duurzame energieopwekking. Hierbij gaat het vooral om biogas geproduceerd uit zuiveringsslib en co-producten en zonnepanelen. In totaal produceerden de waterschappen in 2015 192 miljoen kWh met WKK’s. Hiervoor is 88,5 miljoen m3 biogas en 0,91 miljoen m3 aardgas gebruikt. 

Windmolenparken

Daarnaast werken de waterschappen onder meer samen met slibverwerker HVC. Deze onderneming heeft grote windmolenparken op zee en levert duurzame energie die de waterschappen afnemen. 
Tijdens een recente energiedag van de waterschappen bleek volgens Hemel dat de plannen om duurzame energie op te wekken zich opstapelen. “Alleen al met het winnen van energie uit afvalwater gaan we de doelstelling halen”, is zijn vaste overtuiging.

Vallei en Veluwe

In de Klimaatmonitor steekt waterschap Vallei en Veluwe met ruim 70 procent met kop en schouders uit boven de andere waterschappen als het gaat om het aandeel duurzame energieopwekking. Dat heeft volgens heemraad Bert van Vreeswijk twee oorzaken. In de eerste plaats is het waterschap steeds energiezuiniger door met name de beluchting van rwzi’s te optimaliseren waardoor het energieverbruik daalt. Daarom hanteert het waterschap kortere afschrijvingstermijnen om innovaties sneller door te voeren. In de tweede plaats heeft het waterschap twee energiefabrieken geopend in Amersfoort en Apeldoorn om door middel van vergisting biogas op te wekken. Verder start het waterschap dit jaar met de bouw van een derde energiefabriek in Harderwijk. De centrale vergister van zuiveringsslib gaat jaarlijks 8 miljoen kubieke meter biogas produceren.