Waterschappen nemen verschillende maatregelen om de grondwaterstand te verhogen. Zo vraagt waterschap Rijn en IJsel grondeigenaren om duikers af te sluiten. Wetterskip Fryslân houdt water langer vast door het waterpeil in polders te verhogen

Door het afsluiten van drainages en (gedeeltelijk) dichtzetten van duikers kan regenwater de bodem intrekken en wordt het niet via de beken en rivieren afgevoerd. Het dichtzetten van duikers kan op verschillende manieren, bijvoorbeeld met houten balken of schotten, zandzakken of professionele afsluiters. Het waterschap stelt deze middelen via een website ter beschikking aan partijen die een greppel of sloot in eigendom hebben.

Stuw-en peilbeheer
Het waterschap becijferde eerder dat de grond- en oppervlaktewaterstanden voor het voorjaar 2019 niet genoeg zullen herstellen in haar beheergebied, tenzij de komende winter evenveel regen valt als normaal in een heel jaar. Daarom houdt het waterschap onder andere zelf het water langer vast in de grotere watergangen via het stuw- en peilbeheer. Dit betekent dat stuwen in de watergangen worden opgezet en de inlaatmogelijkheden vanuit grotere watergangen als de Berkel en Oude IJssel optimaal worden benut.

Waterpeil verhogen
Wetterskip Fryslân verhoogt tijdelijk het waterpeil in de poldersloten om het grondwater aan te vullen. De verhoging is niet overal gelijk, omdat het gewenste peil in de verschillende poldersloten varieert. Door de droge zomer en het droge najaar is de stand van het grondwater vooral in de zand- en kleigebieden nog steeds veel te laag. Door de waterstand in de poldersloten hoger te houden, houdt het Wetterskip het regenwater langer vast en krijgt het de tijd om door te sijpelen naar de diepere grondwaterlagen.

Stuwen in zomerstand
Eerder besloot het dagelijks bestuur van het Wetterskip de stuwen in vaarten en sloten in zomerstand te laten staan. Met deze maatregelen kan het waterschap een kleine bijdrage leveren aan de verhoging van de grondwaterstand. Om het grondwater weer volledig op peil te krijgen, zou het 200 dagen aanhoudend moeten regenen. Het dagelijks bestuur heeft een tijdelijke ontheffing aangevraagd voor de verhoging van het waterpeil naar 40 centimeter onder het maaiveld. De maatregel gaat in zodra de watervergunning is verleend en loopt tot de start van het groeiseizoen.