Een van de projecten die een bijdrage uit het stimuleringsbudget hebben ontvangen, is gericht op bredere toepassing van waarschuwingssystemen voor Botrytisbestrijding in de lelieteelt (foto: Pixnio).

De waterschappen hebben vanuit het Stimuleringsbudget Emissiebeperking Open Teelten en Veehouderij drie innovatieprojecten gehonoreerd die gericht zijn op het beperken van de emissie van nutriënten en gewasbeschermingsmiddelen naar grond- en oppervlaktewater. In een beoordelingsronde in december zijn zeven projecten beoordeeld, waarbij aan drie projecten een financiële bijdrage is toegekend. Het stimuleringsbudget wordt beheerd door STOWA.

Uit het stimuleringsbudget, een gezamenlijk initiatief van de waterschappen, kan financiële ondersteuning worden gegeven aan projecten en initiatieven die gericht zijn op de vermindering van emissies van nutriënten en gewasbeschermingsmiddelen uit de open teelten en de veehouderijsector, of op het verbeteren van de chemische en ecologische kwaliteit van het oppervlaktewater bij deze sectoren.

Botrytisbestrijding in de lelieteelt
Een van de projecten die een bijdrage hebben ontvangen, is een project dat is gericht op bredere toepassing van waarschuwingssystemen voor Botrytisbestrijding in de lelieteelt. Doel is te achterhalen wat telers weerhoudt om Beslissingsondersteunende Systemen (BOS) breed toe te passen bij de bestrijding van ‘vuur’ in de bloembollenteelt. Door inzet van deze systemen is een aanmerkelijke reductie van het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen mogelijk.

Absorberen en afbreken van resten gewasbeschermingsmiddelen
Bij het tweede gehonoreerde project staat het biologisch verwijderen van gewasbeschermingsmiddelen uit afvalwaterstromen centraal. Onderzocht wordt of via een absorptie-regeneratieproces afvalwater volledig en biologisch is te zuiveren van resten van gewasbeschermingsmiddelen en of dit kan worden toegepast in de agrarische praktijk.

Verduurzamen van de maisteelt
Het derde project richt zich op het verduurzamen van de maisteelt. Met kennis uit onderzoek en praktijkervaringen worden nieuwe maisteeltsystemen (door)ontwikkeld.

Maximaal 80.000 euro per jaar
Ook in het nieuwe jaar kunnen er voorstellen worden ingediend voor een financiële bijdrage uit Stimuleringsbudget Emissiebeperking Open Teelten en Veehouderij. De beoordelingscommissie komt in 2021 drie keer bijeen om deze aanvragen te beoordelen. Projecten en initiatieven die in aanmerking komen voor een financiële bijdrage uit het stimuleringsbudget, ontvangen maximaal 80.000 euro per jaar, met een maximum van in totaal 200.000 euro. Voor de eerstkomende beoordelingsronde moeten de ideeën vóór 22 maart 2021 worden ingeleverd. Op de website van STOWA vindt u meer informatie over de deadlines voor het indienen van projecten, de voorwaarden en het aanvraagformulier.