Waterschappen en industrie willen samen microverontreiniging aanpakken

Waterschappen lijken nog terughoudend in het plaatsen van een extra stap op de afvalwaterzuiveringen in de strijd tegen microverontreinigingen. Peter Glas: “De stoffen komen van overal en we weten vaak niet wat ze doen. Producenten, consumenten, ziekenhuizen, ze komen overal vandaan en dat maakt de aanpak ingewikkeld. We moeten er zeker iets mee, maar niet alleen op de zuiveringen.”
Microverontreinigingen en medicijnresten zijn voor de waterschappen een dubbele belasting: enerzijds moeten zij als waterbeheerder erop toezien dat die geen bedreiging gaan vormen voor de waterkwaliteit en het aquatische leven, anderzijds moeten zij als zuiveraar van het afvalwater die stoffen tegen proberen te houden.

Sterk
Glas vertelt in een gesprek van Waterforum Magazine met hem en zijn opvolger Hans Oosters dat de Unie met de drinkwaterbedrijven én de industrie wil optrekken om het probleem van microverontreiniging en opkomende stoffen aan te pakken. Zo ging hij onlangs aan tafel met de VEMW, de belangenvereniging voor industriële watergebruikers. “Af en toe staan we als lobbyclubs alleen maar tegenover elkaar”, aldus Glas. “De VEMW had er nogal een handje van om alleen maar over het kostenaspect te praten. Maar nu de achterban bij de eigen koepel op de deur klopt om aan te geven dat de eigen waterbronnen ‘at risk’ beginnen te raken, agenderen ze dit thema ook. Dat zou sterk zijn: als we de drinkwaterbedrijven, de waterschappen én de industrie, met zijn drieën dit probleem gaan aanpakken. Die oproep hebben we gedaan.”

Peter Glas heeft al over dit onderwerp gesproken met VEMW-directeur Roy Tummers. De reactie was volgens Glas “zeker niet afwerend”.

Lacunes
Roy Tummers beaamt in gesprek te zijn. “We hebben gesproken over manieren om te komen tot een meer doelmatige en duurzame verwerking van afvalwater. We hebben daarbij ook geconstateerd dat er nog lacunes zijn daar waar het gaat om nieuwe opkomende stoffen waar nog geen normen voor zijn. De vraag is natuurlijk hoe je die lacunes gaat ondervangen. En of dat betekent dat je nieuw beleid moet ontwikkelen en misschien wel wetten moet gaan aanpassen.”

Glas’ opvolger Hans Oosters geeft in het dubbelinterview met Waterforum Magazine aan de oplossing voor microverontreiniging niet al te snel in het plaatsen van een extra stap in de zuivering te willen zoeken. “Alleen maar investeren in de zuivering, ten laste van de belastingbetaler, vind ik te makkelijk”, zegt hij. “Dat is ogenschijnlijk een voor de  hand liggende oplossing, maar de principiële discussie wordt dan vergeten: hoeveel stoffen komen erbij? Is dat maatschappelijk acceptabel? Hoe zit het met de verantwoordelijkheid van particulieren, bedrijven, ziekenhuizen?”

Verantwoordelijkheid
Roy Tummers erkent dat de industrie daar “een zekere verantwoordelijkheid” voor draagt. “Ik steek mijn hand er voor in het vuur dat het merendeel van onze bedrijven de best beschikbare technieken toepast om te voldoen aan de huidige veilige lozingsnormen. Maar er zijn inderdaad stoffen die we nu aantreffen en vroeger nog niet konden meten. Wat doen we daar mee? In dat spectrum zijn we, net als de waterschappen en de drinkwaterbedrijven, zeker een partij met een bepaalde verantwoordelijkheid.”
Hij ziet in deze discussie een leidende rol voor het ministerie van IenM. “Die moeten er als coördinator voor zorgen dat er in overleg met waterbeheerders en –gebruikers voor dit ingewikkelde vraagstuk een oplossing komt waar iedereen mee vooruit kan.”

Overreactie
Volgens Tummers is er bij zijn achterban zorg over de regels rondom de lozing. “Het is natuurlijk essentieel dat we de drinkwatervoorziening niet in gevaar laten komen. Zo is een deel van onze achterban afhankelijk van schoon en betrouwbaar drinkwater. Tegelijkertijd moeten we in Nederland ook voldoende ruimte laten voor andere activiteiten. De rivier wordt gebruikt voor de productie van drinkwater maar ook voor lozingen door waterschappen en bedrijven, de scheepvaart, de landbouw, de koeling van elektriciteitscentrale, etc. Ik hoop van ganser harte dat een incident zoals dat met Pyrazol bij Chemelot niet gaat leiden tot een overreactie. Het zou ridicuul zijn om nu bijvoorbeeld in het extreemste geval te bepalen dat de rivier alleen nog maar voor openbare drinkwatervoorziening gebruikt mag worden.”

Roy Tummers is ervan overtuigd dat de VEMW en de Unie van Waterschappen elkaar goed kunnen vinden in het zoeken naar oplossingen rondom microvervuiling. “Concrete afspraken hebben we nog niet gemaakt maar ik heb naar de Unie van Waterschappen de wens uitgesproken om samen op te trekken in dit dossier. Ik ben voornemens om in dat verband binnenkort opnieuw met de Unie van Waterschappen om tafel te gaan om specifiek over dit onderwerp te praten.”

Afscheid Peter Glas
De Unie van Waterschappen neemt vanmiddag in Pulchri in Den Haag afscheid van voorzitter Peter Glas. Na zes jaar het boegbeeld te zijn geweest van de Unie draagt hij het stokje over aan Hans Oosters.
Ter gelegenheid van de bestuurswisseling sprak de redactie van Waterforum Magazine met de scheidend en startend voorzitter. Dit dubbelinterview leest u in het komend nummer dat 15 december verschijnt. Een preview van Waterforum Magazine, met dubbelinterview Peter Glas en Hans Oosters is nu al te lezen op de Waterforum app!