Foto: Het projectgebied omvat grofweg het natuurgebied Willeskop van Staatsbosbeheer en de boezem met kades langs de Damweg in Oudewater (website HDSR).

Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden (HDSR) gaat een waterberging creëren in natuurgebied Willeskop bij Montfoort. Het natuurgebied moet 200.000 m³ water gaan bergen en overtollig water doorvoeren van de GHIJ door de Lopikerwaard naar de Lek. Zo is het gebied bestand tegen toekomstige wateroverlast en heeft het waterschap er een robuuster en klimaatbestendiger watersysteem bij.

Als gevolg van de klimaatverandering zullen extreme weersituaties naar verwachting vaker voorkomen. Ook waterschap HDSR kan toekomstige wateropgaven niet meer alleen binnen het bestaande watersysteem oplossen. Met de plannen voor de waterberging en de waterdoorvoer Willeskop wil het waterschap het westelijke watersysteem robuuster en klimaatbestendiger maken. Bij hoosbuien moet het natuurgebied zo’n 200.000 kubieke meter water opvangen.

Inlaten en duikers

De ontwerpplannen schrijven de doorvoerroute vanaf de GHIJ via de Korenmolenvliet en gemaal de Koekoek naar de Lek. De watergang komt om het voormalige gemaal naast de Damweg te liggen. Kunstwerken als inlaten en duikers moeten het water door de watergangen aan- en af kunnen voeren en water kunnen bergen in het natuurgebied. Waterkeringen en peilscheidingen worden versterkt en op delen moet het waterschap een waterkering verleggen. Tenslotte wordt het gebied natuurvriendelijker ingericht met de aanleg van natuurvriendelijke oevers en eilandjes en het uitbreiden van het rietmoeras.

Huidige waterafvoer

De huidige doorvoerroute van het water vindt op dit moment nog in Westelijke richting plaats, via de gekanaliseerde Hollandse IJssel bij Gouda. In Oostelijke richting gaat de waterafvoer richting Utrecht via het Amsterdam Rijnkanaal. De verwachting is dat deze afvoermogelijkheden in de toekomst vaker beperkingen krijgen als gevolg van klimaatverandering en de zeespiegelstijging. Het waterschap reageert als volgt: “De waterberging is bedoeld om de boezem Gekanaliseerde Hollandse IJssel tijdelijk te kunnen ontlasten. We verminderen hier de wateroverlast mee, bij grote hoeveelheden regen, in de gebieden die afwateren op de Gekanaliseerde Hollandse IJssel. We zoeken nog meer bergingsgebieden om de steeds vaker voorkomende piek buien op te vangen en de wateroverlast in de stad en het platteland te verminderen.”

Ontwerpplannen ter inzage

De ontwerpplannen voor de waterberging Willeskop liggen vanaf 23 januari 2023 zes weken ter inzage. Dus tot en met 6 maart kunnen belanghebbenden een zienswijze indienen bij het waterschap. Op maandag 13 februari a.s. organiseert het waterschap een bewonersavond.