Waterschap Vechtstromen investeert zeven miljoen euro in biogasinstallaties Drenthe en Twente

Met de voorgestelde investeringen kan de biogasinstallatie in Emmen naar verwachting weer twintig jaar vooruit. Dagelijks bestuurslid Roel van der Veen: “Emmen is en blijft voor Vechtstromen echt een belangrijke locatie voor gasopwekking. Met deze investering wordt de biogasproductie in Emmen verdubbeld naar 2 miljoen kubieke meter en kan rwzi Emmen geheel in zijn eigen energiebehoefte blijven voorzien.”
Back up
De installatie in Enschede moet nog een aantal jaren mee, maar wordt op termijn afgebouwd. Het slib van Enschede wordt daarna verwerkt in de Energiefabriek in Hengelo. In Goor wordt in beperkte mate biogas opgewekt. Deze installatie blijft als back up in de toekomst nodig. Het dagelijks bestuur heeft op integrale wijze naar de inzet van alle biogasinstallaties van Vechtstromen gekeken. De voorgestelde maatregelen op de vier locaties zorgen er daarbij voor dat zij, ook in de toekomst, volledig kunnen blijven voldoen aan alle wettelijke vereisten op het gebied van arbo, milieu en veiligheid.
Duurzaam
Biogasopwekking gebeurt door vergisting van het rioolslib op rwzi’s. Het is een duurzame wijze van waterzuivering, waarbij grondstoffen of energie uit afvalwater worden teruggewonnen. Zuiveringsinstallaties kunnen daarmee geheel of gedeeltelijk in hun eigen energiebehoefte voorzien. De Energiefabriek in Hengelo gaat nog verder. Daar wordt met nieuwe technieken over enkele jaren zoveel gas teruggewonnen dat netto energie wordt terug geleverd in een jaarlijkse hoeveelheid die vergelijkbaar is met het energieverbruik van 3500 huishoudens. Een en ander levert belangrijke exploitatievoordelen op. Bovendien leidt deze duurzame wijze van waterzuivering tot energiebesparing en CO2-reductie, en dat is belangrijk voor het tegengaan van klimaatveranderingen en het terugdringen van klimaateffecten op het waterbeheer.
Besluitvorming
In totaal is met de investeringen een bedrag van zeven miljoen euro gemoeid. Daarvan is voor 2,3 miljoen dekking gevonden in de meerjarenraming 2015-2018. Het dagelijks bestuur vraagt voor de overige 4,7 miljoen een krediet van het algemeen bestuur. De voorgenomen investeringen worden op 12 november besproken in de Adviescommissies van het waterschap. Naar verwachting neemt het algemeen bestuur van Vechtstromen een besluit op 26 november. De voorgenomen maatregelen kunnen in 2015 worden doorgevoerd.