aandelen Nieuwater
Overzichtsfoto rwzi Emmen met links de puurwaterfabriek (foto: Nieuwater).

Waterschap Vechtstromen investeert bijna 260.000 euro in vier regionale innovatieprojecten. Deze innovaties vinden plaats op basis van het advies van een externe Innovatieraad en leveren een belangrijke bijdrage in de opgaven en uitdagingen van het waterschapswerk. De investeringen worden bekostigd uit het Vechtstromen Innovatiefonds dat jaarlijks wordt gevoed met 1 miljoen euro.

Op website van het waterschap is te lezen dat de volgende dat vier projecten een financiële bijdrage krijgen. Het gaat om een pilotonderzoek gericht op de verwijdering van medicijnresten uit afvalwater op de puurwaterfabriek in Emmen. Vorig jaar bleek dat de installatie met biologische actieve koolfiltratie met zuurstofdosering (BODAC) van de puurwaterfabriek op de rwzi Emmen zelfs na tien jaar nog medicijnresten verwijdert. Het project van initiatiefnemers WMD, WLN,  NieuWater en waterschap Vechtstromen krijgt 49.000 euro uit het innovatiefonds.

Klimaatpleinen

Er gaat bijna 72.000 euro naar een initiatief van hogeschool Saxion. Zij gaan aan de slag met het onderzoeken, stimuleren en realiseren van zogenaamde klimaatpleinen in Twente. Ook komt er een ‘community of practice’ op het gebied van waterrobuust en klimaatbestendig bouwen.

Aanleg stuwen

De Stichting Pioneering en het waterschap gaan verder aan de slag met de ontwikkeling, bouw en aanleg van verschillende kleine, flexibele stuwen om de droogte te bestrijden. Vanuit innovatiefonds  is hiervoor 110.000 euro beschikbaar gesteld.

Bestrijding duizendknoop

De regionale aannemer NTP gaat aan de slag met het testen van verschillende technieken om de Japanse Duizendknoop, een schadelijke exoot, te bestrijden. Daarvoor is vanuit het innovatiefonds ruim 29.000 euro beschikbaar. Sinds 2018 is NTP samen met het Waterschap Vechtstromen al bezig met onderzoek naar de toepasbaarheid van ozon ter bestrijding van de Japanse duizendknoop.

Stimuleren van innovatie

Het bestuur van waterschap Vechtstromen krijgt advies over de investeringen door een  Innovatieraad met externe deskundigen. Onderdeel van het innovatiefonds is ook een innovatieloket voor kleinere, nieuwe en onverwachte initiatieven. Bewoners, boeren en bedrijven maar ook scholieren, studenten en andere belangstellenden kunnen vanaf 1 februari 2021 hun innovatieve idee indienen. Het moet gaan om ideeën die het waterschap helpen haar opgaven (versneld) te realiseren en doelen te bereiken. Ideeën die voldoen aan de criteria worden beloond met een subsidiebedrag van maximaal 10.000 euro voor uitwerking of realisatie.