Waterschap Scheldestromen laat waterbeheer deels over aan boeren

Door het goed bedienen van stuwen kunnen agrariërs de waterstand in de sloten en daardoor de groei van de gewassen positief beïnvloeden. In drogere perioden, zoals nu, kunnen ze langer water in hun sloot vasthouden. Agrariërs hebben daardoor minder last van droogteschade en hebben lagere beregeningskosten.

Waterpeilen
Door gemalen, stuwen en andere kunstwerken, regelt het waterschap de waterpeilen binnen Zeeland. Per gebied zijn waterpeilen van primaire waterlopen vastgesteld in zogenoemde peilbesluiten. Hierin staat welke waterpeilen worden nagestreefd en hoe het watersysteem is ingericht. Het waterschap blijft verantwoordelijk voor het peilbeheer in het primaire stelsel. 
Voor secundaire en tertiaire waterlopen kunnen agrariërs in Zeeland het waterschap om toestemming vragen om zelf stuwen te plaatsen en te bedienen. Als in overleg met een opzichter van het waterschap een geschikte locatie is gevonden, andere grondgebruikers achter de stuw akkoord zijn en toestemming van het waterschap is verkregen, mogen agrariërs zelf een stuw plaatsen, onderhouden en bedienen. 

Succesvolle proef
Het plaatsen van stuwen bij agrariërs bleek eerder succesvol. In 2009 en in 2010 zijn er in totaal negen stuwen geplaatst bij agrariërs in de Absdalepolder en in de Van Alsteinpolder in Zeeuws-Vlaanderen. Deze positieve ervaringen waren voor het waterschap aanleiding om de proef tot 2013 uit te breiden naar het gehele afvoergebied Paal in Zeeuws-Vlaanderen. Ook over de uitkomsten van die proef is het waterschap positief en geeft het nu, onder bepaalde voorwaarden, een stukje waterbeheer uit handen. 

Vergunning
Agrariërs die een stuw willen plaatsen dienen daartoe schriftelijk toestemming te vragen aan de afdeling Waterbeheer van het waterschap. Het waterschap verleent de vergunning alleen onder bepaalde voorwaarden. Zo mag de stuw alleen in secundaire en tertaire waterlopen worden geplaatst en dient het afstromende gebied achter de stuw groot genoeg te zijn om voldoende (zoet) water te kunnen vasthouden. Het gebied achter de stuw moet hydrologisch gesloten zijn. 
De agrariër wordt zelf verantwoordelijk voor het beheer en de bediening van de stuw. Een peilschaal op de stuw is verplicht. Het waterschap blijft bevoegd gezag om zondoig in te kunnen grijpen bij onjuist gebruik van de stuw. De watervergunning kan zonodig ingetrokken worden. 

Kosten
Of de nieuwe beheerder gebruik kunnen maken van een aanschafsubsidie is nog onbekend, zo meldt het waterschap. Een stuw kost tussen de twee- tot drieduizend euro per stuk. 

Voorbeeld van een geschikte stuw  >foto Waterschap Scheldestromen