Van Oord spuit niet alleen in Walcheren, maar ook bij Den Helder extra zand om de kust te beschermen (foto: RWS).

Rijkswaterstaat is eind april begonnen met de voorbereidingen voor het opspuiten van het strand tussen Dishoek en Vlissingen. De strandsuppletie start begin mei. Doel is om voor het komend stormseizoen 210.000 kubieke meter zand over een lengte van 860 meter aan te brengen. Philipp Keller, dagelijks bestuurder van waterschap Scheldestromen is opgelucht en blij dat het snel gebeurt.

De storm Ciara sloeg heel veel zand weg van de stranden in Zeeland. Met name op Walcheren was dit het geval. Op sommige plekken voldoet de veiligheid van de kust nog net aan de basisveiligheidsnorm. Bij nieuwe schade als gevolg van een storm zou de veiligheid van de kust in het geding zijn.

Vragen uit de Tweede Kamer

Daarom was het volgens het waterschap dringend nodig om de stranden op te spuiten. Tweede Kamerleden Remco Dijkstra en Van Gent (beiden VVD) stelden hierover vragen aan minister Van Nieuwenhuizen van IenW. Volgens de minister blijkt uit een inventarisatie van de waterkeringbeheerders, waterschappen en Rijkswaterstaat dat alleen langs een klein deel van de kust van Walcheren (nabij Dishoek) sprake was van dusdanige kustafslag dat actie op korte termijn noodzakelijk is.

Opspuiten begint in mei

Het opspuiten door Van Oord gaat naar verwachting volgende week gebeuren. Het zand voor de versterking van kust en duinen komt uit de Sardijngeul. Deze vaargeul ligt in de aanloop van de Noordzee naar de Westerschelde nabij Vlissingen. Vanwege het getij verzandt deze geul waardoor deze te ondiep kan worden voor de scheepvaart. Baggerschepen houden de vaargeul op de juiste waterdiepte. De overige geplande suppleties in Zeeland ten behoeve van de waterveiligheid (Westkapelle/Zoutelande en Schouwen/Weskop) worden in het reguliere aanbestedingsproces verder uitgewerkt en voor 2022 uitgevoerd.

Tijdelijke vertraging

Door de juridische onduidelijkheid die ontstond na de PAS-uitspraak van de Raad van State was het aanbesteden van kustlijnzorgsuppleties tijdelijk vertraagd. De afgelopen maanden is er door IenW gekeken naar de effecten van de uitspraak op alle Rijkswaterstaatsprojecten, waaronder kustlijnzorg. Omdat kustlijnzorg terugkomende werkzaamheden zijn, valt deze onder regulier beheer- en onderhoudswerk. Dat houdt in dat de aanbestedingen voor de kustsuppleties 2020-2021 weer opgestart kunnen worden.

Snelle reactie RWS

Portefeuillehouder Waterkeringen, Philipp Keller van waterschap Scheldestromen is blij: “Het waterschap is verantwoordelijk voor de waterveiligheid in Zeeland. Daarom hebben wij ons sinds de februaristormen hard gemaakt voor een snelle zandsuppletie van de stranden waar de waterveiligheid nog net voldoet aan de norm. We zijn heel blij met deze snelle reactie van Rijkswaterstaat. Elke kuub zand is goed voor Zeeland!”