Waterschap Roer en Overmaas trekt 30 miljoen euro uit voor bescherming wateroverlast

Het waterschap heeft het hogere beschermingsniveau al verwerkt in het ontwerp-Waterbeheerplan 2016-2021. Roer en Overmaas hanteert vanaf 2016 als werknorm een beschermingsniveau van 1:100 tegen wateroverlast uit beken en buffers voor alle bebouwde gebieden in Limburg, met uitzondering van inundatiegebieden. Hieronder vallen woningen, bedrijven en instellingen.
Inspelen op wens inwoners
“Hoewel we momenteel grotendeels voldoen aan de normen voor bescherming tegen wateroverlast, merken we dat veel inwoners het huidige beschermingsniveau te laag vinden. Mensen willen minder kans op wateroverlast in hun woning of bedrijf. Reden voor het waterschap om hierover met de provincie in gesprek te gaan. De provincie stelt de norm voor bescherming tegen wateroverlast formeel vast. Momenteel is die voor veel bebouwde gebieden nog 1:25. De provincie en het waterschap hebben nu in het nieuwe Provinciaal Omgevingsplan Limburg (POL) en het Waterbeheerplan de ambitie uitgesproken om voor bebouwde gebieden in Limburg het beschermingsniveau gelijk te trekken naar 1:100. Het waterschap is hier zeer tevreden mee. We gaan de komende tijd aan de slag om de concrete plannen hiervoor uit te werken”, aldus waterschapsvoorzitter Jan Schrijen in een persbericht van het waterschap. 
Niet alles tegelijk
Voor delen van Zuid-Limburg is meer tijd nodig. Waar een beschermingsniveau van 1:100 op basis van een kostenbatenanalyse of landschappelijk niet volledig haalbaar blijkt, realiseert het waterschap het maximaal haalbare. Waar juist eenvoudig een hoger beschermingsniveau mogelijk is of uitbreiding op een later moment een optie is, dan kiest Roer en Overmaas daarvoor. Het waterschap pakt deze opgave gezamenlijk op met provincie, gemeenten, inwoners en bedrijven.
Voorbeelden van maatregelen zijn waterbergingen in beekdalen en dijkjes om schade bij wateroverlast te voorkomen. Daarnaast onderzoekt het waterschap samen met gemeenten in stedelijk gebied naar optimalisatie van rioleringen en wegaanpassingen.

Beschermingsniveau
Het waterschap biedt aan inwoners, bebouwing, landerijen en infrastructuur bescherming tegen wateroverlast vanuit beken en regenwaterbuffers tot een door Provincie Limburg vastgestelde norm. Momenteel geldt voor een aantal bebouwde gebieden in Zuid-Limburg een beschermingsniveau van 1:25. Dit betekent dat gemiddeld niet vaker dan eens per 25 jaar wateroverlast mag optreden (de kans is elk jaar 1:25). Die norm wordt nu verhoogd naar een gemiddelde kans op wateroverlast naar eens per 100 jaar.