Waterschap Roer en Overmaas realiseert nieuwe dijk voor hoogwaterbescherming Roermond

De vernieuwde dijk bij de Alexanderhaven is in een korte tijd gerealiseerd, in samenwerking met gemeente Roermond, Jazz City en het landelijke HWBP. De nieuwe damwand en de terreinophoging vormen de eerste trajecten van de dijkversterking. Het derde traject, nog in voorbereiding, omvat het sluiten van de ‘dijkring’ in het industriële gedeelte van de haven. Met deze dijkversterking realiseert het waterschap het landelijk vastgelegde veiligheidsniveau van 1/250e voor inwoners en bedrijven langs de Maas in Roermond. Hiermee zijn omwonenden beschermd tegen wateroverlast bij een hoge Maasafvoer die gemiddeld eens per 250 jaar voorkomt: 3.275 m3 / seconde.

Dijkversterkingen
Het waterschap toetst regelmatig de 78 kilometers aan dijken langs de Maas aan de landelijke normen. Uit toetsing bleek dat de dijk in Roermond Alexanderhaven niet aan de zeer strenge normen voldeed. Reden voor het waterschap om deze dijk te verstevigen. Eerder zijn dijken bij Maastricht en Aasterberg al versterkt. Dijkversterkingen in Brachterbeek, Geulle aan de Maas en Merum zijn momenteel in uitvoering.

Hoogwaterbeschermingsprogramma
De dijkversterking in de Alexanderhaven is uitgevoerd binnen het Hoogwaterbeschermingsprogramma. De waterschappen en het ministerie van Infrastructuur en Milieu (Rijkswaterstaat) voeren in het Hoogwaterbeschermingsprogramma maatregelen uit om de primaire waterkeringen aan de veiligheidsnorm te laten voldoen, nu en in de toekomst. Het Hoogwaterbeschermingsprogramma is onderdeel van het nationale Deltaprogramma.

Kijk hier voor meer informatie over het dijkversterkingsproject.