Waterschap Rijn en IJssel en GMB BioEnergie: vernieuwend partnerschap in slibverwerking

Slib nóg efficiënter en duurzamer verwerken. Dat is de doelstelling van waterschap Rijn en IJssel en GMB BioEnergie Zutphen. Het nieuwe contract dat partijen in augustus sloten omtrent het transport en de verwerking van zuiveringsslib, gaat straks verder dan alleen het operationele deel. Partnerschap, meer openheid en meer afstemming leidt tot een betere verwerkingsketen, meer duurzaamheid en lagere kosten voor beide partijen.
Het nieuwe contract, met een looptijd van tien jaar, gaat in op 1 januari 2019. De overeenkomst behelst het jaarlijkse transport en de verwerking van ongeveer 54.000 ton ontwaterd slib van de rioolwaterzuiveringen in Etten, Lichtenvoorde, Olburgen, Zutphen en InnoFase te Duiven.

Verduurzamen
Hoewel de samenwerking tussen Waterschap Rijn en IJssel al teruggaat tot 1989, kreeg GMB de opdracht gegund op basis van een openbare aanbesteding, middels een BVP-procedure. “De Best Value Procurement systematiek en de concurrentie hebben ons flink uitgedaagd om kritisch naar onze processen en prestaties te kijken”, bekent Gerrit Jan van de Pol, directeur bij GMB. “Maar we zien zeker mogelijkheden om het slib nog duurzamer en efficiënter te verwerken, bijvoorbeeld door het slibtransport beter in te richten.”
Circulair en bio-based

Voor Waterschap Rijn en IJssel zijn de stappen die straks gezet worden van groot belang. Antoinet van Helvoirt, waterschapsbestuurder: “In 2025 willen we volledig energieneutraal zijn. Een duurzamere verwerking van ons slib brengt dit doel dichterbij. Zowel het waterschap als GMB willen innoveren.” Van de Pol: “Wij zijn gespecialiseerd in het vergisten, ontwateren en biologisch drogen van zuiveringsslib. Tijdens deze processen winnen we bio-energie terug, maar ook nuttige grondstoffen zoals fosfaat, stikstof en andere organische stoffen. Deze stoffen weten we steeds hoogwaardiger te verwaarden.”

Trots
Waterschap Rijn en IJssel en GMB kijken uit naar de verdere invulling van hun partnerschap. Van Helvoirt: “We staan met zijn allen voor grote maatschappelijke opgaven. Door onze krachten te bundelen dragen we ons steentje bij aan een duurzame toekomst. En daar zijn we trots op.”