Waterschap Noorderzijlvest onderzoekt de komende maanden of een extra waterberging haalbaar is in waterbergingsgebied De Onlanden. Oorspronkelijk was het plan om de gehele extra waterberging binnen het bestaande waterbergingsgebied De Onlanden te realiseren. Maar tijdens de voorbereidingen werd ervoor gepleit om de kwetsbare delen van het natuurgebied te ontzien. Waterschap Noorderzijlvest en de terreinbeheerders kijken daarom naar alternatieve waterbergingslocaties in en rondom De Onlanden.

De drie noordelijke provincies en drie noordelijke waterschappen hebben via het project ‘Droge Voeten 2050’ onderzocht welke maatregelen ze moeten nemen om wateroverlast tot 2050 te kunnen tegengaan. Het project ‘Optimalisatie van De Onlanden’ is onderdeel hiervan.

De komende periode kijken ze waar extra waterberging haalbaar is. Daarbij proberen ze de kwetsbare delen in De Onlanden zoveel mogelijk te sparen. Het extra bergingsvermogen buiten De Onlanden zoeken de partijen met name in het Peizerdiep systeem, van benedenstrooms tot aan het Fochteloërveen bovenstrooms.

Gevolgen droogte

Naast waterveiligheid en de natuurwaarden, houden ze ook rekening met de gevolgen van droogte. Zo komt er een integraal plan voor De Onlanden, waarin alle belangrijke elementen een rol krijgen. De provincies Drenthe en Groningen, de gemeenten Noordenveld en Tynaarlo en terreinbeheerders praten mee. Zo kan er volgens het waterschap een inrichting van de gebieden ontstaan met een win-win voor water en natuur.

Haalbaarheid

De komende tijd kijken ze wat haalbaar is. Waar lijkt extra waterberging een goede optie? Wat zouden de effecten zijn van waterberging in de bovenstroomse beekdalen? En wat gaat het kosten? Uit onderzoek blijkt dat de waterberging in de toekomst een maximale, tijdelijke waterstand van 15 centimeter boven NAP aan moet kunnen, om hiervoor te zorgen. Momenteel kan de waterberging een maximale waterstand van 20 centimeter beneden NAP aan. Een verschil van 35 centimeter. De partijen moeten dus meer water opvangen ten tijde van extreme hoogwatersituaties.

Effecten op milieu

Tegelijkertijd onderzoeken de partijen hoe de besluitvorming over de alternatieve waterbergingsgebieden moet gebeuren. Hierin wegen ze ook de effecten op het milieu mee. Na de onderzoeksfase maken ze keuzes, waarbij ze ook de omgeving betrekken. Daarna komt de uitvoering. Het doel is om voor 1 januari 2025 te voldoen aan de afgesproken waterveiligheidsnormen. En ervoor te zorgen dat de natuur ook in de toekomst alle kans krijgt in De Onlanden.