De infographic laat zien welke maatregelen er nodig zijn om verzilting tegen te gaan. (bron: waterschap Hollandse Delta)

Waterschap Hollandse Delta heeft een ‘infographic’ gemaakt waarmee in een oogopslag duidelijk wordt waar de verzilting in het beheergebied oprukt. Ook legt het waterschap uit welke maatregelen er lokaal zijn genomen om de verzilting tegen te gaan.

Haringvliet (oranje driehoek)
Zo is het Haringvliet door Rijkswaterstaat gesloten om het zeewater tegen te houden en zo een zoetwaterbuffer aan te leggen. Deze buffer zorgt er ook voor dat het zoute water bij de rivier de Bernisse weg wordt gehouden.

Bernisse (rode driehoek)
De Bernisse voert zoetwater naar het Hoogheemraadschap van Delfland en de industrie rond de haven van Rotterdam. De doorvoer is van cruciaal belang voor economische bedrijvigheid en de (drink) watervoorziening. Voor de productie van drinkwater mag het innamewater per liter maximaal 150 milligram chloride bevatten.

Blauwe verbinding
(paarse driehoek)
Het zoetwater uit de Oude Maas vindt nu via een nieuwe route zijn weg naar gebieden in en om Rotterdam-Zuid.

Zoetwaterinlaten
(blauwe driehoek)
Er staan zoetwaterinlaten op verschillende plekken in het beheergebied van Waterschap Hollandse Delta. Zij brengen zoetwater naar de sloten in de polder. Door toenemende verzilting moeten de inlaten steeds verder stroomopwaarts geplaatst worden. Door de extreem lage afvoer van rivieren wordt het inlaten van water nu afgestemd op het getij. Alleen bij eb wordt zoetwater ingelaten.