In Friesland start er een praktijkproef met innovatieve asfaltbekleding. (Foto: Pixabay).
Wetterskip Fryslân stelt negen proefvakken beschikbaar op de Waddenzeedijk tussen Westhoek en Zwarte Haan voor een praktijkproef met innovatieve asfaltbekleding. Marktpartijen worden uitgenodigd om deze vakken komende zomer te vullen met asfaltinnovaties. Denk bijvoorbeeld aan andere samenstellingen van het asfalt, asfaltconstructies of de wijze van aanbrengen. Dat maakte het Friese waterschap deze week bekend.
“In deze praktijkproef zoeken wij samenwerking met marktpartijen”, stelt Bé de Winter, lid van het Dagelijks Bestuur van Wetterskip Fryslân. “Veel innovaties ontstaan door initiatieven vanuit het bedrijfsleven en kennisinstellingen. Daar zit gespecialiseerde kennis. Wij hebben een stuk zeedijk waarop we aan de buitenzijde veilig en verantwoord stukken bestaand asfalt kunnen vervangen door nieuwe asfaltmengsels en asfaltconstructies of nieuwe aanbrengtechnieken. De komende jaren houden we het asfalt in deze proefvakken nauwlettend in de gaten.”
Verantwoord testen
Om tot verbeteringen te komen is binnen het onderzoek eerst een ontwerpmethode en een functionele leidraad opgesteld die in lijn is met de Wettelijke Beoordelingsinstrumentarium (WBI). Het WBI bevat de methoden en regels die waterkeringbeheerders moeten gebruiken bij de beoordeling van de zeedijken. Daarnaast is een testmethode ontwikkelt om de verschillen in levensduur van de innovatieve asfaltmengsels vast te stellen.
Groen licht
In december 2018 ontving Wetterskip Fryslân in het kader van de Projectoverstijgende Verkenning Waddenzeedijken (POV-W) een beschikking vanuit het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP). Daarmee kreeg het groen licht voor het testen van innovatieve asfaltmengsels, asfaltconstructies en aanbrengtechnieken op een echte zeedijk. Wetterskip Fryslân, een van de deelnemende waterschappen aan de POV-W, treedt als opdrachtgever op voor dit onderzoek.
Vernieuwing is nodig
Op ruim 500 kilometer Nederlandse dijk ligt asfaltbekleding. Asfalt werd in het verleden vaak gebruikt, omdat het sterk, relatief goedkoop en snel aan te leggen was. Veel van de asfaltbekleding is ouder dan dertig jaar en begint mankementen te vertonen. Een deel is inmiddels afgekeurd. De technieken en methoden voor asfaltbekleding op dijken zijn in de afgelopen decennia weinig veranderd. Om te komen tot verbeteringen van asfaltdijkbekleding is behoefte aan innovatie.