waterkwaliteitsrapportage
Foto: Michiel Verbeek/CC

“De verbetering van de waterkwaliteit in het beheergebied van Delfland zet voor het tweede jaar op rij niet door”, meldt het Hoogheemraadschap van Delfland bij de presentatie van de waterkwaliteitsrapportage 2021. “Dat is gewoon een eufemisme voor: het oppervlaktewater zit vol bestrijdingsmiddelen”, reageert Hans Middendorp van de AWP. Van elf gewasbeschermingsmiddelen is de norm overschreden.

Hoogheemraad Marcel Belt geeft toe: “De druk op de waterkwaliteit vanuit land- en glastuinbouw blijft te groot. Dat is onacceptabel. Delfland investeert al heel lang fors in het verbeteren van de waterkwaliteit. Het halen van de doelen van de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) vergt extra inzet van álle betrokken partijen, inclusief het Rijk.”

Politiek verantwoordelijk

“Bestuurder Marcel Belt van Water Natuurlijk mag de slechte waterkwaliteit ‘onacceptabel’ vinden, maar hij is wel zelf politiek verantwoordelijk”, stelt Hans Middendorp, vice-voorzitter van de Algemene Waterschapspartij (AWP) en fractievoorzitter van die partij in het hoogheemraadschap. “De AWP vraagt al jaren om extra maatregelen om te voorkomen dat landbouwgif uit de glastuinbouw in de sloten van Westland en Oostland terechtkomt. Ook de glastuinbouwsector zelf wil extra controles.”

Jaarlijkse rapportage

Jaarlijks stelt Delfland een waterkwaliteitsrapportage op om inzicht te krijgen in de vooruitgang van de chemische en ecologische toestand van het water. Uit de waterkwaliteitsrapportage over 2021 blijkt dat de waterkwaliteit, net als in 2020, niet vooruit is gegaan. Er is nog steeds sprake van te hoge gehaltes gewasbeschermingsmiddelen, stikstof en fosfaat en te weinig ondergedoken waterplanten.

Meerdere parameters

Behalve op gewasbeschermingsmiddelen heeft Delfland voor de waterkwaliteitsrapportage ook gemonitord op andere belangrijke chemische en fysisch-chemische parameters. Samen geven deze een algemeen beeld van de gezondheid van de wateren. Het gaat daarbij om verontreinigingen als metalen en polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK) en ecologie-ondersteunende parameters die van invloed zijn op een goed functionerend ecologisch systeem. Bij deze ecologie-ondersteunende parameters gaat het om zuurstof, doorzicht, temperatuur, ammonium, chloride en de zuurgraad. Over het algemeen zijn van de ecologie-ondersteunende parameters de ammonium-concentratie en het doorzicht nog niet optimaal. PAK blijven een probleem op de Schie (Oostboezem) en zijn eenmalig normoverschrijdend aangetroffen in de Verversingskanaal in Den Haag en in het Westland. Van de standaard metalen is er alleen voor zink op één meetpunt (Vlotwatering, Westland) een overschrijding gevonden. Voor de andere standaard metalen liggen de meetwaarden op alle meetpunten onder de norm. In de KRW-waterlichamen zijn aanvullend nog 43 metalen gemeten. Hiervan overschrijden arseen, kobalt, kwik en seleen de norm op alle meetpunten en uranium op een locatie.

Alle waterlichamen onvoldoende voor KRW

De KRW-toetsing van de chemie bevestigt de bevindingen hierboven, dat de waterlichamen nog niet voldoen aan de eisen vanuit de KRW voor prioritaire stoffen, specifiek verontreinigende stoffen en fysisch-chemische parameters. Per waterlichaam zijn het andere stoffen die de knelpunten veroorzaken. Maar omdat het principe ‘one out, all out’ geldt, scoren alle waterlichamen een onvoldoende, ondanks dat ze voor een aantal stoffen en kwaliteitselementen wél voldoen. Overigens is Delfland zeker niet het enige waterschap dat moeite heeft met het halen van de KRW-eisen. Dit probleem speelt landelijk en Nederland dreigt daarvoor door de Europese Commissie in gebreke te worden gesteld.

AWP wil extra heffing

De AWP stelt voor dat de glastuinbouw vanaf volgend jaar een extra heffing gaat betalen totdat de waterkwaliteit een heel stuk is verbeterd. “Wat ons betreft is dat een toeslag van 100 procent, want zo heel veel betalen de tuinders nu niet aan Delfland”, zegt Middendorp. “En voor dat geld kan Delfland dan tien extra controleurs aannemen.” De AWP vindt het niet langer acceptabel dat het slootwater zo vol met bestrijdingsmiddelen zit. “Maak biologische bestrijding verplicht of zorg dat er gewoon niets meer uit de kassen naar buiten kan komen. Als ik met een lekke uitlaat rijd, krijg ik een boete. Maar als een tuinder landbouwgif lekt, dan weten we dat negen van de tien keer niet eens”, aldus Middendorp.