Waterkeringen testen door waterstanden te verhogen tot ontwerpbelasting

In de huidige situatie wordt het systeem pas onder extreme
omstandigheden getest. De dijken en kunstwerken hebben zich immers niet eerder
bewezen. In de industrie is het toestaan van het gebruik van een risicovol
systeem (kinderzitjes voor in de auto, medicijnen, vliegtuigen) zonder een
daadwerkelijke proefbelasting of uitvoerige testen op veiligheid volstrekt
verboden. Waarom mag het dan wel als het gaat om waterveiligheid?

Redundant plan
We leven op een tijdbom. Als de hoogst denkbare waterstand
optreedt, komt die twee meter hoger dan in het rampjaar 1995, toen al
zandmeevoerende wellen optraden. Op die plaatsen zullen de dijken zeker doorbreken.
Bovendien zijn er geen mogelijkheden om bij de dreiging van dijkdoorbraken het
rivierwater om te leiden en veilig naar zee te laten stromen. Daarom is een
‘redundant’ plan noodzakelijk. Redundant betekent dat als één onderdeel
bezwijkt, een back-up systeem de falende functie overneemt. Het Nederlandse
rivieren -, meren – en dijkensysteem moet als één samenhangend geheel wordt
beschouwd en in zijn geheel veilig worden gemaakt.

De huidige hoogwaterbeschermingsprogramma’s en de nieuwe
plannen waar de Deltacommissaris in september 2014 mee komt, zijn wellicht
robuuster dan eerdere plannen maar niet redundant. De huidige situatie van
verbeteringen omvat slechts een deel van wat uiteindelijk nodig is om Nederland
écht veilig te maken.

Risico’s
De huidige ontwerpuitgangspunten voldoen niet aan de eis van
risicobeperking bij overstroming. Er is geen redundantie ingebouwd, want bij
een dreigende dijkdoorbraak of een hogere rivieraanvoer dan maatgevend
hoogwater, bezwijkt het systeem. En ook als de waterberging bij gesloten
stormvloedkeringen vol is, stromen de dijken over.

Extra kunstwerken nodig
Voor een redundant systeem zijn in Nederland zeven extra
kunstwerken nodig. Door deze kunstwerken worden de rivierafvoeren in geval van
dreigende dijkdoorbraken gestuurd en kan water via de Haringvlietspuisluizen op
zee worden geloosd, óók bij gesloten stormvloedkeringen. Dijken langs de
belangrijkste afvoerroute van rivierwater van Rijn en Maas naar zee worden
extra verhoogd en versterkt.

Back-up
Deze werken zouden als overdreven maatregelen
geïnterpreteerd kunnen worden, ware het niet dat ze op langere termijn zeker
nodig zijn. Om de Neder-Rijn en Lek te ontzien én vanwege stijgende zeespiegel.
Ook Dordrecht kan tijdelijk worden ingepolderd. Door deze zeven kunstwerken en
extra dijkversterkingen snel aan te leggen, kunnen we terugvallen op een
gedegen back-up systeem.  In plan
Beaufort dat binnenkort verschijnt worden de noodzakelijke maatregelen toegelicht.

Gé Beaufort