Watergebruikers rond Volkerak-Zoommeer in kaart gebracht

In de Ontwerp-Rijksstructuurvisie is aangekondigd het Volkerak-Zoommeer te verzilten en het getij beperkt te herstellen, zodat de ecologie en vitaliteit van het gebied Waterpoort verbetert. Maar op wat en wie heeft deze verzilting invloed? Hoe ervaren diverse watergebruikers, zoals boeren en watersporters, deze voorgenomen verzilting en hoe kunnen zij hier het beste mee om gaan?

Atlas Waterpoort
De  nu opgeleverde gebruikersatlas vormt een eerste wetenschappelijke stap voor watersensitieve gebiedsontwikkeling in het gebied Waterpoort. Onderzoekers en studenten van onderzoeksgroep Waterveiligheid en Ruimtegebruik van Delta Academy Applied Research Centre inventariseren en analyseren de impact van het veranderen van het watersysteem op de watergebruikers van het Volkerak-Zoommeer. Zij hebben eerst in kaart gebracht welke watergebruikers er zijn en hoe zij nu gebruikmaken van het huidige watersysteem. Deze inventarisatie is weergegeven in de Gebruikersatlas van Waterpoort.

Diversiteit
De atlas is verdeeld in vijf thema’s: transport & industrie, natuur, recreatie, landbouw en visserij & aquacultuur. De inventarisatie laat de diversiteit in het gebruik van het zoete water zien. De landbouwers zijn bijvoorbeeld afhankelijk van het zoetwatersysteem voor het bewateren van hun akkers. En vissers vangen brasem en wolhandkrab; soorten die alleen in zoetwater leven. De watersporters en industrie worden enigszins beperkt door het huidige watersysteem omdat er geen verbinding is met open zee. 

Kwetsbaarheden
In de nu volgende tweede fase van het project analyseren studenten en onderzoekers waar kwetsbaarheden en gebruiksmogelijkheden van verzilting voor de watergebruikers liggen. In de derde en laatste fase van het onderzoek zullen cases van watergebruikers verder uitgewerkt worden. 

Veerkrachtig deltagebied
Het onderzoek wordt uitgevoerd in opdracht van Waterpoort, een samenwerkingsverband tussen gemeenten, gesteund door provincies, waterschap, terreinbeheerders, ZLTO, bedrijfsleven en onderwijs. Samen willen zij Waterpoort een robuuste, vitale en zelfbewuste regio maken. 

Het praktijkgerichte onderzoek vanuit de onderzoeksgroep Waterveiligheid en Ruimtegebruik sluit aan op de ambitie van de gebiedspartijen om Waterpoort vanuit de samenleving te transformeren tot een veerkrachtig deltagebied. In het vervolgtraject maakt de onderzoeksgroep een koppeling naar internationaal onderzoek op het gebied van Resilient Deltas. Waterveiligheid is hiervan een integraal onderdeel.