Waterforum Magazine, september 2015

Uit de gemeentelijke barometer voor de fysieke leefomgeving blijkt dat 83% van de Nederlandse gemeenten wateroverlast door hevige regenval als het meest urgente klimaatprobleem ziet. Maar als Waterforum navraag doet bij verschillende gemeenten  weten ze niet hoe ze de klimaatproblemen moeten oplossen. Klimaathoogleraar Pier Vellinga herkent deze situatie.  “Er zijn nog maar een tiental gemeenten, zoals Amsterdam, Rotterdam, Tilburg en Dordrecht, die echt heel goed bezig zijn met klimaatadaptatie en daarnaast nog een twintigtal andere gemeenten die goed op gang komen.  Maar 1/3 van alle gemeenten is nog helemaal blanco in en 1/3 begint er voorzichtig over na te denken, maar heeft nog maar nauwelijks iets ondernomen.” Ina Adema voorzitter van de VNG commissie Water ziet echter wel duidelijke verbeteringen en zo noemt een aantal  succesvolle acties terwijl in dit artikel ook verschillende gemeenten aan het woord komen die zeggen geen idee te hebben hoe ze de klimaat adaptatie in hun gemeente moeten aanpakken.

Er zijn allerlei parameters waar je als opdrachtnemer geen invloed op kunt uitoefenen, maar die wel van belang zijn voor het functioneren van de installatie. Opdrachtgevers en opdrachtnemers zijn daarom volop met elkaar in gesprek over de toewijzing van de financiële risico’s van watergerelateerde projecten.  De meningen en ideeën staan echter vaak lijnrecht tegenover elkaar.  Waterforum  maakte een rondgang langs diverse spelers in het veld .GMB-directeur Gerrit-Jan van de Pol  stelt bijvoorbeeld er contractvormen zijn waarbij  opdrachtgevers de ontwerpopgave én alle bijbehorende risico’s bij marktpartijen neerleggen. 
Van de Pol staat met zijn kritiek op opdrachtgevers zeker niet alleen. Ook andere bedrijven in de watersector kampen met vergelijkbare problemen. Dat heeft er  in de afgelopen jaren toe geleid dat veel MKB-bedrijven zijn gedecimeerd, failliet zijn gegaan of zijn overgenomen. Zelfs grote bedrijven zijn geraakt en hebben moeite om het hoofd boven water te houden. In dit artikel komen, naast andere private partijen,  ook  de waterschappen en Rijkswaterstaat aan het woord.  
Verder o.a. in dit Magazine: 
Rioolwaterzuiveringsinstallatie als centrum voor afvalverwerking, Waterforum keek hoe het doel ‘schaalvoordelen als je allemaal met hetzelfde bezig bent op één locatie’ werd bereikt.  Ecologische effecten chemische stoffen beter in beeld, waterecologie staat weer op de agenda in de watersector, maar verschillende deskundigen vinden de maatregelen van de waterschappen nog mager. De zilveren wachters van Londen, Waterforum op bezoek bij de Thames Barrier. 
U vindt in dit nummer natuurlijk ook onze vaste rubrieken zoals: de Column van Jac van Tuijn en ‘Mens in beeld’; Piet Jonker, afscheid nemend algemeen directeur van Dunea. 
Wilt u het hele magazine lezen? 
Vraag dan een proefexemplaar aan of neem direct een abonnement!
U kunt een abonnement op de 11de jaargang van Waterforum Magazine afsluiten voor slechts  € 19,95 (incl. BTW). U ontvangt dan deze editie en de komende 2 edities in 2015 nog.  
Aarzel niet, maak gebruik van deze geweldige aanbieding en stuur een email aan secretariaat@waterforum.net ovv abonnement of proefexemplaar met uw adresgegevens of bel naar 015-3617433