Waterbouwdag 2014: stuur uw idee op voor de Zeepkistpresentaties

Waterbouwkundige ideeën voor het Deltaprogramma
Op Prinsjesdag is het laatste rapport van het Deltaprogramma verschenen. Er is behoefte aan verdere waterbouwkundige uitwerking van de lijnen uit het Deltaprogramma.
U, jong en oud, student en professional, wordt uitgedaagd innovatieve projecten voor Nederland te bedenken en globaal te ontwerpen. Dit jaar is de opdracht om een waterbouwkundig project te bedenken dat aansluit bij het deltaprogramma en Nederland nu en in de toekomst te beschermen tegen overstromingen en/of zorgt voor voldoende zoetwater.
Voorbeelden van opgaven die binnen de prijsvraag zouden passen zijn:
•Het realiseren van de alternatieve normen voor het rivierengebied, en oplossingen die daaraan bijdragen.
•Oplossingen voor dijkversterkingen en (adaptieve) aanpassing van waterbouwkundige kunstwerken.
•Maatregelen voor de bescherming van kritieke infrastructuur of het sluiten van bressen.
Deelnemen?
Belangstellenden voor deelname aan de zeepkistpresentaties dienen uiterlijk voor 24 oktober a.s. per mail de onderstaande informatie aan te leveren bij SBRCURnet (t.a.v. Linda de Haan, linda.dehaan@sbrcurnet.nl).
Aan te leveren gegevens
U dient het project weer te geven in een document van 3 à 4 pagina’s (maximaal 10), dat minimaal de volgende onderwerpen behandelt:
•Naam inzender/spreker
•Naam opleiding/bedrijf
•Telefoonnummer
•E-mailadres
•Beschrijving van het waterbouwproject waarbij wordt ingegaan op de aspecten: •Een beschrijving van het doel en de werking van het project.
•Een visualisatie van het project, bijvoorbeeld middels een schets, bovenaanzicht en/of dwarsdoorsneden.
•Een beschouwing van de kosten en baten van het project op hoofdlijnen.
Beoordeling inzendingen
De ingezonden projecten worden beoordeeld door een comité onder voorzitterschap van hoogleraar waterbouwkunde van de faculteit Civiele Techniek en geowetenschappen van de TU Delft, Bas Jonkman. Uit de inzendingen worden de beste projecten gekozen.
Uiterlijk 3 november a.s. worden de belangstellenden op de hoogte gebracht of zij geselecteerd zijn voor presentatie tijdens de Waterbouwdag op 13 november a.s. Tussen 13.00 en 15.00 uur worden de geselecteerde presentaties gegeven op de zeepkist.
Het comité kiest direct na de zeepkistpresentaties de 2 beste projecten die vervolgens nogmaals worden gepresenteerd tijdens het plenaire deel na de middagpauze. Door het publiek in de zaal wordt hieruit het beste project gekozen. Voor de winnaar is een geldprijs van € 3.000,- beschikbaar.

(Persbericht SBRCurnet, september 2014)